Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair získává společnost S&WISE

Úterý, 28 Červenec 2020 09:59

Tags: Akvizice | Altair | Inspire | Polyuretan | S&WISE | Simulace | Výroba

PolyFoam-Defects prediction of a refrigerator cabinet-2031Spo­leč­nost Al­tair ozná­mi­la 27. čer­ven­ce 2020 akvi­zi­ci ko­rej­ské firmy S&WISE ze Soulu, která po­sky­tu­je si­mu­la­ce pě­no­vé­ho po­ly­u­re­ta­nu. Tato akvi­zi­ce umož­ní Al­tai­ru na­bíd­nout zá­kaz­ní­kům nej­po­kro­či­lej­ší ře­še­ní zpra­co­vá­ní po­ly­u­re­ta­no­vé pěny na trhu. S&WISE přes­ně si­mu­lu­je pro­ce­sy vstři­ko­vá­ní, na­pě­ně­ní a ge­lo­vá­ní a zo­hledňuje dů­le­ži­té účin­ky che­mic­kých re­ak­cí během pro­ce­su. V rámci Al­tair In­spi­re Po­ly­Fo­am bude vy­dá­na vy­lep­še­ná verze ře­ši­če S&WISE, která za­jis­tí snad­né po­u­ži­tí a pro­duk­ti­vi­tu dal­ších In­spi­re ře­še­ní. Zá­kaz­ní­ci budou moci včas pro­vě­řo­vat pro­ve­di­tel­nost vý­ro­by, sni­žo­vat vý­rob­ní vady, zkra­co­vat dobu cyklu na­vr­že­ním přes­ných míst vtoků a rych­los­tí po­su­vu.

K vy­u­ži­tí tak budou mít nej­lep­ší tech­no­lo­gii ve své třídě s rych­lým a vy­so­ce přes­ným ře­še­ním i s ob­sa­že­nou da­ta­bá­zí ma­te­ri­á­lů pro běžně po­u­ží­va­né pě­ni­cí a ná­stro­jo­vé ma­te­ri­á­ly. Po­ly­u­re­ta­no­vá pěna se po­u­ží­vá v celé řadě prů­mys­lo­vých od­vět­ví a pro­duk­tů, včet­ně au­to­mo­bi­lo­vých in­te­ri­é­rů, re­kre­ač­ních a lé­kař­ských za­ří­ze­ní. S&WISE umožňuje Al­tai­ru na­bí­zet zá­kaz­ní­kům další kri­tic­ké vý­rob­ní si­mu­la­ce a kon­strukč­ní ře­še­ní.

PolyFoam-Schematics of automotive steering wheel-2031

Řešič a tech­no­lo­gie S&WISE doplňují stá­va­jí­cí In­spi­re na­bíd­ku vý­rob­ních si­mu­la­cí Al­tai­ru včet­ně od­lé­vá­ní, tvá­ře­ní, pl­ně­ní forem, vy­tla­čo­vá­ní a adi­tiv­ní vý­ro­by. S&WISE při­ná­ší ob­sáh­lé tech­nic­ké zna­los­ti a více než deset let zku­še­nos­tí ob­slu­hy glo­bál­ních vý­rob­ních zá­kaz­ní­ků.


Mohlo by vás zajímat: