Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

VRgineers a NovBox představují VR balíček pro profesionály

Středa, 29 Červenec 2020 09:35

Tags: NovBox | Nvidia | RTX | Virtuální realita | VR brýle | VRgineers | XTAL

NovBox final 01-2031Fran­couz­ský Nov­Box, na­bí­ze­jí­cí ši­ro­kou škálu spe­ci­a­li­zo­va­ných po­čí­ta­čů pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a fil­mo­vé pro­duk­ce, a VR­gi­neers, za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem pro­fe­si­o­nál­ních brýlí pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu, spo­leč­ně před­sta­vu­jí XTAL Nov­Box. Jde o kom­bi­na­ci VR brýlí XTAL 8K 180° v pev­ném vo­jen­ském kufru, ob­sa­hu­jí­cím špič­ko­vě vy­ba­ve­ný po­čí­tač s nej­no­věj­ší gra­fic­kou kar­tou Nvi­dia RTX. Kom­bi­na­ce XTAL a Nov­Box umožňuje pra­co­vat ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě i v ex­trém­ních si­tu­a­cích a pro­stře­dích, kde nelze vy­u­žít stan­dard­ní tech­ni­ku. Může se jed­nat o pro­stře­dí s pra­chem, vodou, otře­sy nebo ex­trém­ní­mi tep­lo­ta­mi. XTAL Nov­Box tak může být na­pří­klad ře­še­ním pro nábor a vý­cvik vo­já­ků na zá­klad­nách.

XTAL Nov­box je také ide­ál­ním pro­duk­tem pro zá­kaz­ní­ky, kteří vy­tvá­ří obsah pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu a s jeho pre­zen­ta­cí ces­tu­jí za svými zá­kaz­ní­ky po celém světě, a při­tom po­tře­bu­jí vy­u­žít plný výkon stol­ní­ho po­čí­ta­če. V ne­po­sled­ní řadě za­ří­ze­ní umožňuje ško­le­ní za­měst­nan­ců ve spo­leč­nos­tech, pro které je dů­le­ži­tá do­stup­nost VR ško­lí­cí­ho za­ří­ze­ní bez ohle­du na lo­ka­li­tu.
XTAL Nov­Box při­ná­ší kom­bi­na­ci kva­lit­ních VR brýlí s vý­kon­ným, odol­ným a pře­nos­ným po­čí­ta­čem, fun­gu­jí­cím v kaž­dém pro­stře­dí. S XTAL Nov­Box jsou na­bí­ze­ny nej­no­věj­ší gra­fic­ké karty Nvi­dia RTX s při­po­je­ním přes Vir­tu­al­Link, které bez­chyb­ně pro­po­ju­jí VR brýle XTAL a vý­kon­ný po­čí­tač.

XTAL-NovBox 1-2031

Technická specifikace

VR brýle XTAL

 • Rozlišení 8K (2×4K, tedy 3840×2160 na každé oko)
 • 180° diagonální pozorovací úhel
 • Patentované asférické nefresnelové čočky
 • Integrovaný hand-tracking

Novbox PC s certifikací IP67

 • CPU: i7 9700K nebo i9 9900K
 • GPU: min. Nvidia RTX 2080 Ti nebo Quadro RTX 8000
 • RAM: 32 nebo 64 GB DDR4
 • Paměť: 512 GB SSD min. 4 TB SSD M2
 • Integrovaný monitor: 1920×1080 px
 • Klávesnice s touchpadem
 • Skládací PC kufr
 • Hmotnost: 19 kg

Mohlo by vás zajímat: