Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Fuelio od Sygicu s novými funkcemi a změnami

Pátek, 31 Červenec 2020 09:14

Tags: Android | Fuelio | GPS | Náklady | Pohonné hmoty | Sygic | Vylepšení

Fuelio-2031Spo­leč­nost Sygic ozná­mi­la vy­dá­ní apli­ka­ce Fu­e­lio pro sle­do­vá­ní ná­kla­dů na pa­li­vo a na­je­tých ki­lo­me­t­rů pro An­dro­id. Po­pu­lár­ní apli­ka­ce včleňuje zpět­nou vazbu od roz­sáh­lé ko­mu­ni­ty uži­va­te­lů a má nyní aktualizovaný de­sign a ně­ko­lik funkč­ních vy­lep­še­ní. Umožňuje nyní uži­va­te­lům vy­tvá­řet lepší zprá­vy, pře­pí­nat do tma­vé­ho re­ži­mu a před­sta­vu­je zcela nový al­go­rit­mus zá­zna­mu trasy. Ři­di­či mohou těžit z vy­lep­še­ných zpráv s více po­drob­nost­mi o ná­kla­dech na pa­li­vo a spo­tře­bě a ex­por­to­vat je jako PDF sou­bo­ry. Vy­lep­še­ný al­go­rit­mus zá­zna­mu trasy je do­dá­ván s vy­lep­še­nou přes­nos­tí GPS a ob­sa­hu­je více in­for­ma­cí o rych­los­ti a nad­moř­ské výšce.

Podle vy­já­d­ře­ní pro­duk­to­vé­ho ma­na­že­ra Fu­e­lia Ad­ri­a­na Kajdy vy­chá­ze­jí nové funk­ce a změny de­sig­nu z po­třeb zá­kaz­ní­ků, které se v Sy­gicu snaží ne­u­stá­le vy­lep­šo­vat. Už se ne­spo­lé­ha­jí pouze na zís­ká­ní po­třeb­ných pří­spěv­ků od velké sku­pi­ny lidí. Po­mo­cí těch­to pří­spěv­ků jsou udá­vá­ny ceny po­hon­ných hmot v mnoha ze­mích. Ve verzi 7.7 byl při­dán nový po­sky­to­va­tel cen po­hon­ných hmot pro Itá­lii. Sygic, pokud je to možné, také spo­lu­pra­cu­je s vlá­da­mi nebo svými part­ne­ry kvůli po­sky­to­vá­ní co nej­lep­ších in­for­ma­cí.

Fu­e­lio je k dis­po­zi­ci zdar­ma v ob­cho­dě Go­o­gle Play.


Mohlo by vás zajímat: