Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové webináře firmy Altium

Čtvrtek, 06 Srpen 2020 10:18

Tags: Altium | Designer | ECAD | Elektronika | TactoTek | Tištěné spoje | Webináře

Altium Tactotek-2032První „živý“ webi­nář se bude vě­no­vat na­vr­ho­vá­ní struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ky a pro­běh­ne 12. srpna 2020 od 9:00 do 10:00 hodin. Al­ti­um a Tac­to­Tek, před­ní spo­leč­nost v tech­no­lo­gii do forem vstři­ko­va­né struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ky (IMSE), zvou k účas­ti na spo­leč­ném webi­ná­ři „Návrh struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ky“. V rámci webi­ná­ře budou účast­ní­ci in­for­mo­vá­ni o pro­ce­su IMSE a o tom, jak to může sní­žit ná­kla­dy a hmot­nost ná­vr­hu. Účast­ní­ci budou mít mož­nost sle­do­vat, jak je struk­tu­rál­ní elek­tro­ni­ka na­vr­že­na a spra­vo­vá­na po­mo­cí Al­ti­um De­signe­ru a nové clou­do­vé plat­for­my Al­ti­um 365. Pro ty, kte­rým se do­po­led­ní webi­nář ne­ho­dí, je při­pra­ve­no jeho opa­ko­vá­ní ve stej­ný den v době od 18:00 do 19:00 hodin.

Další webi­nář se bude vě­no­vat úvodu do plat­for­my Al­ti­um 365, a to 13. srpna od 11:00 do 12:00 hodin. Ať už jste sa­mo­stat­ný kon­struk­tér nebo sou­čás­tí týmu, v hod­no­to­vém ře­těz­ci jsou vždy další, na které se spo­leh­ne­te, aby se váš návrh změ­nil ze zá­mě­ru na re­a­li­tu. To zna­me­ná to spo­lu­prá­ci a sdí­le­ní. Jed­ním z hlav­ních pro­blé­mů je, že způ­sob, jakým se to dnes dělá, může být těž­ko­pád­ný, ná­chyl­ný k chy­bám a ne­e­fek­tiv­ní. V mnoha pří­pa­dech jsme ne­po­kro­či­li da­le­ko za hra­ni­ce tra­dič­ních te­le­fon­ních ho­vo­rů, e-mailů a ad-hoc schůzek.
De­se­ti­le­tí vý­zku­mu a vý­vo­je s ne­u­stá­lou zpět­nou vaz­bou od uži­va­te­lů a dal­ších od­bor­ní­ků v oboru při­ved­lo Al­ti­um do bodu, kdy je schop­no ta­ko­vé zku­še­nos­ti zcela od­su­nout do his­to­ric­kých knih. Al­ti­um 365 na­hra­zu­je fy­zic­ké okovy sta­rých škol­ních sta­veb­ních ka­me­nů a stme­lo­va­cích schůzek zá­žit­kem, který na­vždy změní způ­sob, jakým pře­mýš­lí­te o spo­lu­prá­ci v ob­las­ti tech­nic­ké­ho na­vr­ho­vá­ní.

Třetí webi­nář s živým pře­no­sem bude pro­bí­rat Al­ti­um De­signer 20 a 6 dů­vo­dů, proč změ­nit své ná­stro­je pro na­vr­ho­vá­ní. Je při­pra­ven na úterý 18. srpna, opět od 11:00 do 12:00 hodin.
Žádný návrh desek ploš­ných spojů by neměl být ne­do­sa­ži­tel­ný. Ať už na­vr­hu­je­te jednu desku ploš­ných spojů nebo kom­plex­ní sys­tém s více des­ka­mi. Webo­vý se­mi­nář ukáže, jak prů­mys­lo­vý stan­dard pro návrh desek ploš­ných spojů Al­ti­um De­signer v kom­bi­na­ci s tech­no­lo­gií Al­ti­um 365 při­ná­ší první pro­po­je­né na­vr­ho­vá­ní desek ploš­ných spojů na světě.

Po­dí­vej­te se na ka­len­dář udá­los­tí spo­leč­nos­ti Al­ti­um.

Další in­for­ma­ce o Al­ti­um De­signe­ru na­jde­te na pages.altium.com.


Mohlo by vás zajímat: