Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

US Navy si vybrala Windchill PLM SaaS od PTC

Pondělí, 10 Srpen 2020 08:11

Tags: PLM | PTC | SaaS | US Navy | Windchill

navy-pr-image-2033Spo­leč­nost PTC ozná­mi­la, že ame­ric­ké ná­moř­nic­tvo vy­bra­lo její soft­ware Wind­chill pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­bu (SaaS) na­bí­ze­jí­cí pod­po­ru ini­ci­a­tiv v ob­las­ti di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce za­lo­že­né na mo­de­lu pod­po­ry pro­duk­tů (MBPS), se zá­mě­rem na zlep­še­ní ope­rač­ní po­ho­to­vos­ti ná­moř­nic­tva. Pro­jekt umož­ní ná­moř­nic­tvu USA sjed­no­tit star­ší sys­témy a ne­sčet­ná úlo­žiš­tě a pod­po­řit více než pat­náct tisíc uži­va­te­lů, roz­sáh­lou do­da­va­tel­skou síť a ob­rov­skou flo­ti­lu lodí a po­no­rek. Ře­še­ní Wind­chill SaaS pro ame­ric­ké ná­moř­nic­tvo bude za­jiš­ťo­vat shodu za­bez­pe­če­ní FEDRAMP a mi­nis­ter­stva obra­ny s do­pa­dem úrov­ně 5 a umož­ní ná­moř­nic­tvu op­ti­ma­li­zo­vat ná­kla­dy ži­vot­ní­ho cyklu.

Rov­něž bude ma­xi­ma­li­zo­vat pro­voz­ní do­stup­nost po­sky­to­vá­ním pod­ni­ko­vých pro­duk­to­vých dat a ana­ly­tic­kých slu­žeb při­pra­ve­nos­ti se­stá­va­jí­cích ze tří pri­már­ních schop­nos­tí:

  • Navy Pro­duct Data Ma­nage­ment (NPDM) – spra­vu­je více kon­fi­gu­ra­cí a udr­žu­je a po­sky­tu­je pod­ni­ko­vý pří­stup ke všem kom­po­nen­tám star­ších a bu­dou­cích stan­dard­ních da­to­vých ba­líč­ků (TDP) Navy Wea­pon Sys­tem.
  • Navy Com­mon Rea­di­ness Model (NCRM) – ana­ly­zu­je, re­por­tu­je, před­po­ví­dá a op­ti­ma­li­zu­je při­pra­ve­nost zbraňového sys­té­mu a ná­kla­dy na ope­ra­ce a pod­po­ru v prů­bě­hu ži­vot­ní­ho cyklu.
  • Navy Data Acqui­si­ti­on Requi­re­ments Tool (NDART) – stan­dar­di­zu­je běžná data, po­ža­dav­ky a pří­stu­py k zís­ká­vá­ní tech­nic­kých a pro­duk­to­vých dat.

Mohlo by vás zajímat: