Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První CAD skicování s podporou umělé inteligence

Úterý, 11 Srpen 2020 10:45

Tags: CAD | Siemens | Siemens NX | Skicování | Technologie | Umělá inteligence

Siemens-skicovani s AI-2033Spo­leč­nost Si­e­mens před­sta­vu­je zcela nové mož­nos­ti vy­tvá­ře­ní ná­vr­hu ve 2D díky pro­stře­dí NX Sketch a ski­co­vá­ní v CAD pro­stře­dí, což je ne­zbyt­nou sou­čás­tí kon­strukč­ní­ho pro­ce­su. Díky vy­lep­še­né­mu jádru mohou uži­va­te­lé vy­tvá­řet a měnit skici za chodu bez po­tře­by pevně se držet de­fi­no­va­ných vazeb, vzta­hů a pa­ra­me­t­rů. To je možné kdy­ko­liv při ak­ti­va­ci re­ži­mu re­la­xa­ce vazeb. Tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce (AI) vy­tvá­ří a mění vazby za chodu, díky tomu může uži­va­tel místo ří­ze­ní vazeb vě­no­vat po­zor­nost přímo kon­cepč­ní­mu ná­vr­hu v NX.

Tato tech­no­lo­gie na­bí­zí znač­nou fle­xi­bi­li­tu při ski­co­vá­ní a vý­raz­ně usnadňuje práci např. s im­por­to­va­ný­mi daty. To umožňuje oka­mži­té zno­vupo­u­ži­tí star­ších dat a práci s de­sít­ka­mi tisíc kři­vek v rámci jedné skici.

Nej­no­věj­ším vy­lep­še­ním NX po­kra­ču­je Si­e­mens ve své stra­te­gii tvor­by uce­le­né­ho a funkč­ní­ho port­fo­lia Xce­le­ra­tor, které při­ná­ší po­kro­či­lá tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní i v rámci zá­klad­ních metod mo­de­lo­vá­ní. Po­má­há tak od­st­raňovat běžné pře­káž­ky v kon­strukč­ním pro­ce­su, se kte­rý­mi se uži­va­te­lé po­tý­ka­jí při snaze zlep­šit svou pro­duk­ti­vi­tu. Ana­lý­zy uká­za­ly, že uži­va­te­lé prů­měr­ně strá­ví 10 % běž­né­ho pra­cov­ní­ho dne ski­co­vá­ním. Navíc je běžné, že velká část do­ku­men­ta­ce bývá vy­tvo­ře­na mimo sou­čas­ný 3D CAD soft­ware a zů­stá­vá na uži­va­te­li, aby do­pl­nil vzta­hy a vazby.
Kon­struk­té­ři často ne­ma­jí ve fázi ná­vr­hu kon­cep­tu jis­to­tu, jak bude ko­neč­ný pro­dukt vy­pa­dat, a tak po­tře­bu­jí ma­xi­mál­ně fle­xi­bil­ní pro­stře­dí, které se může vy­ví­jet spo­leč­ně s ná­vrhem. Proto NX, jako první na trhu, na­bí­zí fle­xi­bi­li­tu 2D ski­co­vá­ní rukou v 3D CAD pro­stře­dí, a to díky ome­ze­ní práce s vazba­mi. Na­mís­to nut­nos­ti de­fi­no­vat údaje jako jsou roz­mě­ry a vazby, což je často ome­zu­jí­cí,
soft­ware NX roz­po­zná­vá vazby jako sou­o­sos­ti, off­se­ty a další kon­strukč­ní vzta­hy, a umož­ní je upra­vo­vat jed­no­du­še ta­že­ním v re­ál­ném čase.

Ski­co­vá­ní je srd­cem CAD sys­té­mů a je zá­sad­ní pro vy­tvo­ře­ní di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te pro­duk­tu. I když se jedná o ne­zbyt­nou část pro­ce­su, ski­co­vá­ní se za po­sled­ních 40 let pří­liš ne­změ­ni­lo. Ale díky tech­no­lo­giím a ino­va­cím, které Si­e­mens zís­kal z ně­ko­li­ka akvi­zic, je nyní scho­pen udě­lat zá­sad­ní krok v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní a vy­lep­šit ho tak, aby zá­kaz­ní­kům po­mohl zvý­šit je­jich pro­duk­ti­vi­tu a do­sáh­nout zá­sad­ních ino­va­cí.


Mohlo by vás zajímat: