Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MES Siemens Opcenter Execution páteří digitalizace výroby

Pondělí, 17 Srpen 2020 06:21

Tags: Digitalizace | MES | MOM | Opcenter Execution Discrete | Siemens | Výroba

Siemens-Opcenter-Execution-Descrete-2034Spo­leč­nost Si­e­mens dlou­ho­do­bě patří k ce­lo­svě­to­vým lídrům mezi tvůr­ci a do­da­va­te­li vý­rob­ních in­for­mač­ních sys­té­mů. Tento prů­mys­lo­vý a tech­no­lo­gic­ký gi­gant úspěš­ně roz­ví­jí stra­te­gii vý­vo­je spe­ci­fic­kých, na míru vy­ví­je­ných ře­še­ní pro vy­bra­né prů­mys­lo­vé seg­men­ty, za­lo­že­ných na prin­ci­pu kom­plex­ní di­gi­ta­li­za­ce pro­po­ju­jí­cí pod­ni­ko­vé pro­ce­sy od ná­vr­hu pro­duk­tu, přes jeho vý­ro­bu až k do­dáv­ce zá­kaz­ní­kům. Port­fo­lio ře­še­ní spo­leč­nos­ti Si­e­mens pro kom­plex­ní sprá­vu vý­rob­ních ope­ra­cí, ozna­čo­va­né jako MOM – Ma­nu­factu­ring Ope­rati­on Ma­nage­ment tvoří ši­ro­ká pa­le­ta sys­té­mů pro plá­no­vá­ní, ří­ze­ní, mo­ni­to­ring a vy­hod­no­co­vá­ní vý­ro­by a kva­li­ty.

Pá­teř­ním sys­té­mem nejen ce­lé­ho ře­še­ní MOM, ale ve své pod­sta­tě kaž­dé­ho mo­der­ní­ho vý­rob­ní­ho pod­ni­ku je MES sys­tém. Zá­kaz­ní­kům je v sou­čas­nos­ti k dis­po­zi­ci ně­ko­lik spe­ci­fic­kých MES ře­še­ní re­spek­tu­jí­cích typ je­jich vý­ro­by. Mezi nimi mohou zvo­lit na­pří­klad MES sys­témy pro dis­krét­ní, opa­ko­va­nou nebo pro­ces­ní vý­ro­bu.

S při­hléd­nu­tím ke struk­tu­ře do­má­cí­ho prů­mys­lu má pro české firmy velký po­ten­ci­ál ře­še­ní Si­e­mens Op­cen­ter Execu­ti­on Dis­cre­te (dříve ozna­čo­va­né jako Si­e­mens SI­MA­TIC IT UA). Tento MES sys­tém je určen pri­már­ně vý­rob­cům v au­to­mo­bi­lo­vém, stro­jí­ren­ském a le­tec­kém prů­mys­lu. Jeho uži­va­te­lé čer­pa­jí vý­ho­dy spe­ci­a­li­zo­va­né „out-of-the box“ funk­ci­o­na­li­ty, ať už se jedná o kom­plex­ní mon­táž­ní a dí­len­ské pro­stře­dí (vy­so­ká slo­ži­tost při níz­kém ob­je­mu vý­ro­by) nebo o opa­ko­va­nou, vel­ko­ob­je­mo­vou vý­ro­bu s vy­so­kým stup­něm au­to­ma­ti­za­ce.

Pro zá­jem­ce o tento špič­ko­vý vý­rob­ní in­for­mač­ní sys­tém, při­pra­vi­la spo­leč­nost Si­e­mens webi­nář, na kte­rém jsme se vě­no­va­li ar­chi­tek­tu­ře ře­še­ní a prak­tic­kým ukáz­kám for­mou de­mon­stra­ce na živém sys­té­mu. Na webi­ná­ři jsme před­sta­vi­li MES sys­tém Si­e­mens Op­cen­ter Execu­ti­on Dis­cre­te tak, aby si zá­jem­ci udě­la­li uce­le­nou před­sta­vu, jak by toto ře­še­ní po­moh­lo ze­fek­tiv­nit sprá­vu je­jich vý­rob­ních ope­ra­cí, jak jim umož­ní zís­kat kon­t­ro­lu nad celým pro­ce­sem vý­ro­by, ří­ze­ním kva­li­ty, po­kro­či­lým plá­no­vá­ním i ko­mu­ni­ka­ci se stro­ji a au­to­ma­ti­zač­ní­mi sys­témy ve vý­ro­bě, tak aby celý vý­rob­ní pro­ces do­ká­zal pruž­ně a rych­le re­a­go­vat na změny v po­ptáv­ce, de­sig­nu pro­duk­tů, vý­rob­ních udá­los­tí nebo v tech­no­lo­gi­ích. Vše v re­ál­ném čase, bez pa­pí­rů a v sou­la­du s ostat­ní­mi kri­tic­ký­mi pod­ni­ko­vý­mi sys­témy. Pokud vás téma za­u­ja­lo, je možné po­dí­vat se na zá­znam webi­ná­ře.


Mohlo by vás zajímat: