Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Katalog AVENTICS pro Automation Studio

Pondělí, 07 Září 2020 10:58

Tags: Automation Studio | Aventics | CAD | Famic Tech­no­lo­gies | Katalog

Katalog pro Automation Studio-2037Famic Tech­no­lo­gies, tvůr­ce re­no­mo­va­né­ho CAD soft­wa­ru Au­to­mati­on Stu­dio k ná­vrhům a si­mu­la­cím pro ka­pa­li­no­vé po­ho­ny, elek­tro­tech­ni­ku a au­to­ma­ti­za­ci, ozna­mu­je spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Aven­tics, před­ní svě­to­vou znač­kou pro­duk­tů pro pne­u­ma­tic­ké kom­po­nen­ty a sys­témy, na vý­ro­bě a uve­de­ní ce­lé­ho Aven­tics Ka­ta­lo­gu pro Au­to­mati­on Stu­dio. Pro kaž­dou sou­část ka­ta­log na­bí­zí roz­sáh­lou sadu pa­ra­me­t­rů dat, včet­ně PDF listu spe­ci­fi­ka­cí, 2D sym­bo­lu vy­ho­vu­jí­cí­ho ISO 1219:2012, ob­ráz­ků, tech­nic­kých údajů, ko­merč­ních in­for­ma­cí, 3D re­pre­zen­ta­ce, si­mu­lač­ních mo­de­lů, vir­tu­ál­ních zku­šeb­ních testů a pří­pa­dy po­u­ži­tí, které uka­zu­jí, že se sou­část chová podle spe­ci­fi­ka­cí vý­rob­ce.

Dále je k dis­po­zi­ci Kon­fi­gu­rá­tor pro­duk­tu, který uži­va­te­li umožňuje se­sta­vit číslo dílu kom­po­nen­ty podle mož­nos­tí Aven­tics pro­duk­tu. Po do­kon­če­ní pro­ce­su kon­fi­gu­ra­ce je vy­ge­ne­ro­vá­no plat­né číslo dílu se všemi od­po­ví­da­jí­cí­mi vlast­nost­mi pro­duk­tu.
Tento ka­ta­log, který byl vy­vi­nut a cer­ti­fi­ko­ván v sou­la­du se Sys­té­mem kva­li­ty Famic Tech­no­lo­gies, je nyní k dis­po­zi­ci celé ko­mu­ni­tě uži­va­te­lů Au­to­mati­on Stu­dia.

AS-aventics-1-2037

Na­pří­klad u válce zob­ra­ze­né­ho na výše uve­de­ném ob­ráz­ku jsou k dis­po­zi­ci mož­nos­ti vý­bě­ru po­ža­do­va­né­ho stylu mon­tá­že, ot­vo­ru válce, zdvi­hu a dal­ších. In­for­ma­ce o pro­duk­tu, tech­nic­ká data a sym­bol se ak­tu­a­li­zu­jí podle vy­bra­ných mož­nos­tí.
Uži­va­te­lé mohou jed­no­du­še pře­táh­nout po­ža­do­va­nou kom­po­nen­tu z ka­ta­lo­gu do edi­to­ru Au­to­mati­on Stu­dia pro in­te­gra­ci ob­vo­dů. Mo­de­ly si­mu­la­cí kom­po­nent lze přímo po­u­žít pro návrh pne­u­ma­tic­ké­ho ob­vo­du, si­mu­la­ci v re­ál­ném čase, di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta nebo mo­ni­to­ro­vá­ní v Au­to­mati­on Stu­diu.
Chce­te-li se do­zvě­dět více o ob­sa­hu to­ho­to ka­ta­lo­gu, stáh­ně­te si bro­žu­ru.


Mohlo by vás zajímat: