Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

23. ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

Středa, 09 Září 2020 08:39

Tags: Ceny | Eduard Palíšek | Nominace | Siemens | Wer­ne­r von Si­e­men­s

Ceny WvSiemense 2020-2037Tři­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra von Si­e­men­se byl vy­hlá­šen a kan­di­dá­ti v jed­not­li­vých ka­te­go­ri­ích se mohou při­hla­šo­vat pro­střed­nic­tvím in­ter­ne­to­vých strá­nek www.​cenasiemens.​cz do 30. lis­to­pa­du 2020. Škol­ství je ob­last, kte­rou pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru za­sáh­la velmi ci­tel­ně. Sou­čas­ně však uká­za­la, že nové myš­len­ky, ná­pa­dy a od­hod­lá­ní stu­den­tů a mla­dých vědců mohou k ře­še­ní této bez­pre­ce­dent­ní si­tu­a­ce vý­raz­nou měrou při­spět. Proto se Si­e­mens roz­ho­dl i letos stu­den­ty a mladé vědce oce­nit, jak pro­hlá­sil Edu­ard Pa­lí­šek, ge­ne­rál­ní ře­di­tel sku­pi­ny Si­e­mens v ČR.

V prů­bě­hu uply­nu­lých 22 let si fi­nanč­ní od­mě­ny ve výši 12,5 mil. korun roz­dě­li­lo cel­kem 389 oce­ně­ných mla­dých vědců, stu­den­tů a pe­da­go­gů tech­nic­kých, pří­ro­do­věd­ných a me­di­cín­ských oborů. Le­toš­ní roč­ník v osmi ka­te­go­ri­ích roz­dě­lí 830 tisíc korun. V ka­te­go­ri­ích nej­lep­ší di­plo­mo­vá a di­ser­tač­ní práce budou spolu se stu­den­ty oce­ně­ni i ve­dou­cí prací.

Vy­hla­šo­va­né ka­te­go­rie:

  1. Nej­vý­znam­něj­ší vý­sle­dek zá­klad­ní­ho vý­zku­mu (jed­not­li­vec nebo vý­zkum­ný tým)
  2. Nej­lep­ší pe­da­go­gic­ký pra­cov­ník
  3. Nej­lep­ší di­plo­mo­vá práce (první tři místa + ve­dou­cí práce)
  4. Nej­lep­ší di­ser­tač­ní práce (první tři místa) + ve­dou­cí práce)
  5. Oce­ně­ní za pře­ko­ná­ní pře­ká­žek při stu­diu (stu­dent je no­mi­no­ván z řad aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků v rámci dané uni­ver­zi­ty z ba­ka­lář­ské­ho, magis­ter­ské­ho a dok­tor­ské­ho stu­dia)
  6. Zvlášt­ní cena za vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu žen­ské vě­dec­ké práce
  7. Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se té­ma­ty kon­cep­tu Prů­my­sl 4.0
  8. Nej­lep­ší ab­sol­vent­ská práce (di­plo­mo­vá/di­ser­tač­ní) za­bý­va­jí­cí se chytrou in­frastruk­tu­rou a ener­ge­ti­kou

Cena Siemens 2020-2037

Do no­mi­na­cí se může za­po­jit i ši­ro­ká ve­řej­nost – kan­di­dá­ty a je­jich práce je možné no­mi­no­vat pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek a v pří­pa­dě, že do­po­ru­če­ný zví­tě­zí, získá no­mi­nu­jí­cí pré­mii ve výši 10 000 Kč. V před­cho­zím, dva­a­dva­cá­tém, roč­ní­ku si nej­ví­ce oce­ně­ní od­nes­li zá­stup­ci Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty v Brně (4 ceny), ná­sle­do­va­né Vy­so­kou ško­lou che­mic­ko-tech­no­lo­gic­kou v Praze (3 ceny) a Uni­ver­zi­tou Kar­lo­vou (3 ceny).
Tři­a­dva­cá­tý roč­ník Ceny Wer­ne­ra Si­e­men­se pro­běh­ne za pod­po­ry spo­leč­nos­tí Si­e­mens Mo­bi­li­ty a Si­e­mens Ener­gy, které se staly pa­t­ro­ny te­ma­tic­kých ka­te­go­rií.

Více informací na www.cenasiemens.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: