Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizovaná kontrola výroby brzdových kotoučů od Pekat Vision

Středa, 09 Září 2020 10:06

Tags: Brzdové kotouče | Kontrola kvality | Pekat Vision | Start-up | Technologie | Umělá inteligence

Pekat Vision AI hleda defekty ve vyrobe-2037Br­něn­ský tech­no­lo­gic­ký start-up Pekat Vi­si­on vy­tvo­ři­li soft­ware pro prů­mys­lo­vou vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu kva­li­ty za­lo­že­nou na umělé in­te­li­gen­ci, který je k po­u­ži­tí v celé řadě vý­rob­ních zá­vo­dů. V ně­mec­kém Ac­cen­tu­re In­no­vati­on Cen­ter v Gar­chin­gu vy­vi­nu­li a otes­to­va­li kon­krét­ní ře­še­ní pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl – au­to­ma­ti­zo­va­ný pro­ces kon­t­ro­ly brz­do­vých ko­toučů. Ře­še­ní na­bí­zí i mnoho dal­ších mož­nos­tí vy­u­ži­tí v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu. Na­pří­klad kon­t­ro­lu kva­li­ty dílů a kom­po­nent, od­lit­ků, ale i kva­li­ty laků a ná­stři­ků při fi­nál­ní úpra­vě. Na vý­rob­ní lince Fischer­tech­nik v ino­vač­ním cen­t­ru Ac­cen­tu­re pro­bí­ha­la si­mu­la­ce vý­ro­by brz­do­vých ko­toučů.

Kon­t­ro­la kva­li­ty však ne­by­la vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lou pra­cov­ní­ků, ale spe­ci­ál­ní ka­me­ra po­ři­zo­va­la sním­ky pro­duk­tů, které byly ode­sí­lá­ny k ana­lý­ze soft­warem Pekat Vi­si­on. Pokud ten zjis­til ano­má­lie, ozna­čil je a vý­rob­ní linka pro­dukt od­dě­li­la od bez­chyb­ných vý­rob­ků.
Al­go­rit­mus, který takto vzni­kl, do­ká­že pro­vá­dět ana­lý­zu na svě­to­vé úrov­ni. Při­tom celý pro­ces má velmi jed­no­du­chý zá­klad. Vy­be­re vý­rob­ky, které jsou bez­chyb­né a soft­ware se je naučí, což mu za­be­re řá­do­vě ně­ko­lik minut. Pak je po­rov­ná­ním scho­pen ro­ze­zná­vat de­fek­ty a ano­má­lie na dal­ších vý­rob­cích.

Vše pro­bí­há na uži­va­tel­sky jed­no­du­chém roz­hra­ní a pod­po­ru­je snad­nou im­ple­men­ta­ci do ja­ké­ho­ko­li vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Vel­kou vý­ho­dou ře­še­ní Pekat Vi­si­on je, že si vy­sta­čí s de­sít­ka­mi, ma­xi­mál­ně stov­ka­mi sním­ků, při­čemž běžné me­to­dy UI jich po­tře­bu­jí ti­sí­ce až milióny. Vý­zkum­ný tým Pekat Vi­si­on vy­ví­jel svůj soft­ware pro kon­t­ro­lu kva­li­ty pro­duk­tů ve vý­ro­bě více než dva roky a nyní do­ká­že po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce ro­ze­znat oče­ká­va­né i ne­če­ka­né de­fek­ty na ja­kém­ko­liv po­vrchu a ma­te­ri­á­lu. Fun­gu­je na zá­kla­dě spe­ci­ál­ních al­go­rit­mů ana­lý­zy ob­ra­zu bez lid­ské­ho zá­sa­hu. Pří­kla­dem po­u­ži­tí je vý­ro­ba ma­lých ko­vo­vých dílů, tex­ti­lií, dřeva, ale i léků či po­tra­vin.

Další mož­nos­ti vy­u­ži­tí v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu jsou ši­ro­ké, pro­to­že soft­ware je vhod­ný pro kon­t­ro­lu vý­rob­ků z ja­ké­ho­ko­li ma­te­ri­á­lu. Umí kon­t­ro­lo­vat kva­li­tu dílů a kom­po­nent, od­lit­ků, ale i kva­li­ty laků a ná­stři­ků při fi­nál­ní úpra­vě.


Mohlo by vás zajímat: