Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SCIA En­gi­neer 20 uveden na trh

Čtvrtek, 10 Září 2020 08:47

Tags: Engineer | Konstrukce | Ocel | Scia | Software | Stavebnictví | Verze 20 | Železobeton

SCIA Engineer 20-237SCIA ozná­mi­la 9. září 2020 uve­de­ní SCIA En­gi­neer 20 na trh. Firma SCIA prů­běž­ně in­ves­tu­je do vý­vo­je a vý­zku­mu a pra­vi­del­ně roz­ši­řu­je a vy­lep­šu­je mož­nos­ti svého soft­ware. Nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ce je­jí­ho ře­še­ní pro in­te­gro­va­né vý­po­čty a po­sud­ky kon­struk­cí, SCIA En­gi­neer 20, při­ná­ší uce­le­nou ko­lek­ci vy­lep­še­ní, která po­mo­hou sta­ti­kům dále ze­fek­tiv­nit je­jich práci při na­vr­ho­vá­ní že­le­zo­be­to­no­vých a oce­lo­vých kon­struk­cí. No­vé mož­nos­ti po­mo­hou sta­ti­kům ušet­řit dra­ho­cen­ný čas a vy­tvá­řet bez­pe­č­­né, spo­leh­li­vé a hos­po­dár­né ná­vrhy. Ví­ce­pod­laž­ní bu­do­vy, oce­lo­vé ha­ly, před­pja­té kon­struk­ce, zvlášt­ní kon­struk­ce – mož­nos­ti jsou ne­ko­neč­né.

Hos­po­dár­ný a zjed­no­du­še­ný návrh be­to­no­vých kon­struk­cí

Nově zau­to­ma­ti­zo­va­né často po­u­ží­va­né funk­ce šetří dra­ho­cen­ný čas. SCIA En­gi­neer 20 au­to­ma­tic­ky sta­no­ví spo­lu­pů­so­bí­cí šířku be­to­no­vých žeber. Op­ti­ma­li­zo­va­ný po­stup ná­vr­hu nyní ur­ču­je množ­ství nutné vý­ztu­že přímo tak, že jed­nak vy­ho­ví nor­mo­vým po­sud­kům, ale také za­jis­tí při­mě­ře­né vy­u­ži­tí ma­te­ri­á­lu. Vý­sled­kem je tak bez­peč­ný a hos­po­dár­ný návrh bez zby­teč­né­ho plýtvá­ní ma­te­ri­á­lem.

Rych­lé vý­po­čty a po­sud­ky před­pja­té­ho be­to­nu

Ak­tu­a­li­zo­va­né (64-bi­to­vé) ře­še­ní pro před­pja­té kon­struk­ce ve SCIA En­gi­neer 20 do­vo­lu­je sta­ti­kům pro­vést rych­lý vý­po­čet i roz­sáh­lých a slo­ži­tých pře­dem i do­da­teč­ně před­pja­tých kon­struk­cí. Sou­čás­tí ře­še­ní jsou i plně in­te­gro­va­né a pře­hled­ně do­ku­men­to­va­né po­sud­ky podle Eurokódů, jež za­jiš­ťu­jí spo­leh­li­vost ko­neč­né­ho ná­vr­hu.

Bez­peč­ný a hos­po­dár­ný návrh oce­lo­vých kon­struk­cí s pře­hled­ný­mi vý­stu­py

Již dlou­hou dobu pro­vá­dí SCIA En­gi­neer bez­peč­ný a hos­po­dár­ný návrh oce­lo­vých kon­struk­cí, který nejen vy­ho­vu­je plat­ným nor­mám, ale který také re­spek­tu­je do­po­ru­če­ní ne­dáv­ných vý­zkum­ných pro­jek­tů. SCIA En­gi­neer 20 pak roz­ši­řu­je mož­nos­ti vý­stu­pů o jed­no­strán­ko­vý sou­hrn a o nové mož­nos­ti při do­ku­men­to­vá­ní vý­po­čtů podle mez­ní­ho stavu po­u­ži­tel­nos­ti.

Snad­něj­ší spo­lu­prá­ce s dal­ší­mi účast­ní­ky pro­jek­tu

BIM se po­ma­lu stává ne­díl­nou sou­čás­tí pra­cov­ní­ho po­stu­pu při ná­vr­hu sta­veb­ních kon­struk­cí. SCIA En­gi­neer 20 při­ná­ší nové mož­nos­ti sdí­le­ní dat s pro­gra­my Revit a Tekla Structu­res. Obou­směr­ný pře­nos dat o be­to­nář­ské vý­ztu­ži umožňuje např. pro­ve­de­ní po­čá­teč­ní­ho ná­vr­hu v pro­gra­mu na mo­de­lo­vá­ní, po­sou­ze­ní a op­ti­ma­li­za­ci ve SCIA En­gi­neer a zá­vě­reč­nou pří­pra­vu vý­kre­sů znovu v CAD pro­gra­mu.

Je již tra­di­cí, že každá nová verze SCIA En­gi­neer na­bí­zí 3 vy­lep­še­ní vy­bra­né členy pro­gra­mu SCIA In­si­ders.
SCIA En­gi­neer 20 jen po­tvr­zu­je po­slá­ní firmy SCIA pra­vi­del­ně vy­lep­šo­vat svůj sta­tic­ký soft­ware a umož­nit tak sta­ti­kům prů­běž­ně ze­fek­tivňovat je­jich práci.
Všech­ny nové funk­ce SCIA En­gi­neer 20 na­lez­ne­te na webu www.​scia.​net. 

Výčet novinek najdete na www.scia.net/cs/software/scia-engineer/what-is-new.

 


Mohlo by vás zajímat: