Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot uvádí robotickou brusku OnRobot Sander

Čtvrtek, 17 Září 2020 11:01

Tags: Automatizace | Bruska | Grit Changer | Hardware | OnRobot | Robotika | Sander

OnRobot Sander 075-2038Spo­leč­nost OnRo­bot, ve­dou­cí do­da­va­tel uce­le­né řady ro­bo­tic­kých ná­stro­jů pro ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, uvádí na trh OnRo­bot San­der, elek­tric­kou ro­tač­ně-ex­cen­t­ric­kou brus­ku pro au­to­ma­ti­zo­va­né do­kon­čo­va­cí apli­ka­ce umožňující brou­še­ní a leš­tě­ní po­vrchů. Za­tím­co tra­dič­ní ře­še­ní au­to­ma­ti­zo­va­né­ho brou­še­ní vy­ža­du­jí často pro im­ple­men­ta­ci a údrž­bu ur­či­té ro­bo­tic­ké zku­še­nos­ti, s novou brus­kou mají nyní vý­rob­ci k dis­po­zi­ci uce­le­ný brus­ný ná­stroj, který lze snad­no a rych­le na­sta­vit na všech do­stup­ných ko­la­bo­ra­tiv­ních a leh­kých prů­mys­lo­vých ro­bo­tech.

Kom­plet­ní se­sta­va ná­stro­je OnRo­bot San­der za­hr­nu­je vše, co zá­kaz­ní­ci OnRo­bot po­tře­bu­jí k rych­lé­mu a snad­né­mu spuš­tě­ní brus­né apli­ka­ce: plug-and-play brus­ný ná­stroj, ši­ro­kou škálu stan­dard­ních brus­ných a leš­tí­cích disků, soft­ware pro snad­né po­u­ži­tí, si­lo­vě-mo­men­to­vý sen­zor a Grit Chan­ger umožňující au­to­ma­ti­zo­va­nou volbu růz­ných hru­bos­tí brus­né­ho ná­stro­je bez zá­sa­hu ob­slu­hy.

Vyšší úroveň vy­u­ži­tel­nos­ti

Díky in­tu­i­tiv­ní­mu ve­sta­vě­né­mu soft­wa­ru v ná­stro­ji San­der lze snad­no pro­gra­mo­vat jed­no­du­ché apli­ka­ce pro po­vr­cho­vé úpra­vy. OnRo­bot po­sou­vá vy­u­ži­tel­nost ná­stro­je ještě o krok dále pro­střed­nic­tvím tla­čít­ka „Ulo­žit po­zi­ci,“ které uži­va­te­lům umožňuje ma­nu­ál­ní na­sta­ve­ní bodů po­hy­bu bez po­u­ži­tí ovlá­da­cí­ho table­tu ro­bo­ta. Soft­ware ná­stro­je San­der na­bí­zí různé mož­nos­ti plá­no­vá­ní po­hy­bu – pro­střed­nic­tvím ma­nu­ál­ní­ho ve­de­ní, za­dá­ním tvaru či bodů a umožňuje upra­vo­vat rych­lost ro­ta­ce pro op­ti­ma­li­za­ci doby cyklu a udr­že­ní kon­zis­tent­ní kva­li­ty.
OnRo­bot San­der zvlá­dá plo­ché, za­kři­ve­né a ne­rov­no­měr­né ge­o­me­t­rie dílů a je do­dá­ván s vy­mě­ni­tel­ný­mi disky, které lze po­u­žít na ši­ro­kou škálu ma­te­ri­á­lů. In­te­gro­va­ný si­lo­vě-mo­men­to­vý sen­zor umožňuje při­způ­so­bit se roz­díl­ným po­vrchům nebo ne­pra­vi­del­nos­tem dílů, při­čemž zlep­šu­je kon­zis­ten­ci a kva­li­tu a sni­žu­je míru zmet­ko­vi­tos­ti. Všech­ny po­kro­či­lé funk­ce brus­ky jsou pod­po­ro­vá­ny na ko­bo­tech spo­leč­nos­ti Uni­ver­sal Ro­bots, ná­stroj je ale také snad­no in­te­gro­va­tel­ný s ja­kou­ko­li další do­stup­nou znač­kou vý­rob­ců ro­bo­tic­kých ramen.

Vý­razná úspo­ra ná­kla­dů ve srov­ná­ní s pne­u­ma­tic­ký­mi brus­ka­mi

Brus­ka OnRo­bot je lehké ře­še­ní [1,2 kg včet­ně brus­ných ta­lí­řů], kom­bi­nu­jí­cí vy­so­ký výkon elek­tro­mo­to­ru (až 10 000 otá­ček za mi­nu­tu) s pro­voz­ní­mi ná­kla­dy pou­hých 5 % opro­ti pne­u­ma­tic­kým brus­ným sys­té­mům. Tra­dič­ní pne­u­ma­tic­ké brus­ky po­u­ží­va­jí velmi ná­klad­né a ne­e­fek­tiv­ní ex­ter­ní vzdu­cho­vé kom­pre­so­ry. Elek­tric­ký motor ná­stro­je San­der je opro­ti tomu odol­ný a spo­leh­li­vý se ži­vot­nos­tí stej­nou nebo delší, než mají kon­ku­renč­ní pne­u­ma­tic­ké sys­témy.

San­der po­sky­tu­je bez­peč­něj­ší pra­cov­ní pro­stře­dí

Brou­še­ní před­sta­vu­je často ne­bez­peč­nou práci v praš­ných pro­vo­zech, která s sebou nese řadu po­ten­ci­ál­ních zdra­vot­ních rizik pro pra­cov­ní­ky, od rizik způ­so­be­ných vy­so­ký­mi vib­ra­ce­mi ruč­ní­ho ná­řa­dí až po po­ško­ze­ní plic způ­so­be­né mi­k­ro­čás­ti­ce­mi. OnRo­bot San­der tato ri­zi­ka mi­ni­ma­li­zu­je a po­u­ží­vá 3M disky s čis­tým smir­ko­vým pa­pí­rem eli­mi­nu­jí­cí vět­ši­nu pra­cho­vých čás­tic a za­jiš­ťu­jí­cí bez­peč­něj­ší pro­stře­dí pro pra­cov­ní­ky.


Mohlo by vás zajímat: