Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová éra virtuální reality pro vývojáře a podniky od HP

Pondělí, 05 Říjen 2020 09:31

Tags: HP Inc. | HP Omnicept | Náhlavní soupravy | Reverb G2 | SDK | Virtuální realita

Omnicept Edition RightFacing-2041Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la ře­še­ní HP Omni­cept tvo­ří­cí jed­not­nou plat­for­mu, se­stá­va­jí­cí z ná­h­lav­ní soupra­vy pro VR na světě a vý­vo­jář­ské sady SDK. Soft­wa­ro­ví vý­vo­já­ři tímto do­stá­va­jí k dis­po­zi­ci celý eko­sys­tém, který jim umožňuje vy­tvá­řet nové per­so­na­li­zo­va­né, pou­ta­vé a adap­tiv­ní apli­ka­ce pro po­u­ži­tí VR ve fir­mách. Ná­h­lav­ní soupra­va HP Re­verb G2 Omni­cept Edi­ti­on VR umožňuje ana­ly­zo­vat re­ak­ce uži­va­te­le v re­ál­ném čase a vy­u­žít zís­ka­né po­znatky ke zlep­šo­vá­ní vý­sled­ků ško­le­ní i vzdě­lá­vá­ní a ke kva­lit­něj­ší vzá­jem­né spo­lu­prá­ci a spo­leč­né tvor­bě.

Svět VR se ne­u­stá­le vy­ví­jí, aby do­ká­zal udr­žet krok se způ­so­by lid­ské in­ter­ak­ce s tech­no­lo­gi­e­mi a okol­ním svě­tem, které uži­va­te­lům umožňují zů­stat ve spo­je­ní, navíc i na po­ci­to­vé úrov­ni. Výraz ob­li­če­je a řeč těla se na naší vzá­jem­né ko­mu­ni­ka­ci po­dí­le­jí až z 50 %. Zá­ro­veň se před­po­klá­dá, že v roce 2021 bude 25 až 30 % pra­cov­ní­ků pra­co­vat z do­mo­va. Proto jsou za­po­tře­bí nové imer­ziv­ní ná­stro­je, umožňující kva­lit­něj­ší vzdá­le­nou spo­lu­prá­ci pře­de­vším při čin­nos­tech tý­ka­jí­cích se ná­vr­hu a vý­vo­je. HP Re­verb G2 Omni­cept Edi­ti­on a vý­vo­jář­ská sada Omni­cept SDK jsou na­vr­že­ny ta­ko­vým způ­so­bem, aby po­skyt­ly lid­štěj­ší a osob­něj­ší pro­po­je­ní s tech­no­lo­gi­e­mi. Ve srov­ná­ní s dobou před ko­ro­na­vi­rem pro­bě­hl 35% ná­růst vy­u­ži­tí tech­no­lo­gií při vzdě­lá­vá­ní za­měst­nan­ců a je pro­ká­zá­no, že VR při učení i vý­cvi­ku vý­znam­ně zvy­šu­je míru re­ten­ce. Ře­še­ní HP Omni­cept mění způ­sob, jakým vý­vo­já­ři ve fir­mách při­spí­va­jí k za­vá­dě­ní změn a zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty, neboť po­sky­tu­je data umožňující zís­kat ana­lý­za­mi větší vhled.
Soupra­va HP Re­verb G2 Omni­cept Edi­ti­on je na­vr­že­na s vy­so­kou mírou bez­peč­nos­ti pro ochra­nu sou­kro­mí kon­co­vých uži­va­te­lů. Fir­m­ware ná­h­lav­ní soupra­vy ne­pře­tr­ži­tě chrá­ní data za­zna­me­ná­va­ná sní­ma­čem a v sa­mot­né ná­h­lav­ní soupra­vě se žádná data ne­u­klá­da­jí. Apli­ka­ce vy­vi­nu­té na plat­for­mě HP Omni­cept po­má­ha­jí za­jis­tit, aby sběr a pře­nos dat pro­bí­ha­ly v sou­la­du s po­ža­dav­ky obec­né­ho na­ří­ze­ní o ochra­ně osob­ních údajů (GDPR) a aby údaje uži­va­te­lů zů­sta­ly dů­věr­ný­mi.

Zá­žit­ky s vir­tu­ál­ní re­a­li­tou za­mě­ře­né na člo­vě­ka

Per­so­na­li­zo­va­né zá­žit­ky, za­lo­že­né na ana­lý­ze a vy­u­ži­tel­ných po­znatcích, zvy­šu­jí míru re­ten­ce při ško­le­ní a učení. Sní­ma­če ve­sta­vě­né v soupra­vě, včet­ně kamer pro sle­do­vá­ní očí a ob­li­če­je, sní­ma­čů sle­du­jí­cích sr­deč­ní tep či pu­pi­lo­me­t­ric­kých sní­ma­čů umožňují soupra­vě HP Re­verb G2 Omni­cept Edi­ti­on za­zna­me­nat fy­zi­o­lo­gic­kou ode­zvu a po­slat in­for­ma­ce o ní přímo do plat­for­my. In­te­gro­va­ná vý­vo­jář­ská sada Omni­cept SDK vy­u­ží­va­jí­cí po­kro­či­lé al­go­ritmy stro­jo­vé­ho učení umožňuje vý­vo­já­řům vy­tvo­řit uži­va­tel­sky ori­en­to­va­né VR pro­stře­dí, po­sky­tu­jí­cí vy­u­ži­tel­né po­znatky o tom, jak se kon­co­ví uži­va­te­lé v prů­bě­hu VR se­an­ce za­po­ju­jí a jak re­a­gu­jí.

Díky této kom­plex­ní in­te­li­gent­ní plat­for­mě slou­ží VR pro­stře­dí, vy­tvo­ře­né de­sig­né­ry a vý­vo­já­ři, pro vy­u­ži­tí při ško­le­ních, pro­jek­to­vá­ní, well­ness apli­ka­cích i při vý­zku­mu z dat, při­čemž se v re­ál­ném čase při­způ­so­bu­je uži­va­te­lům pro­střed­nic­tvím ob­jek­tiv­ních me­t­rik a sub­jek­tiv­ní zpět­né vazby. Funk­ce soupra­vy HP Re­verb Omni­cept Edi­ti­on za­hr­nu­jí:

  • Re­verb G2 DNA: Soupra­va Re­verb G2 Omni­cept Edi­ti­on vy­chá­zí z ná­h­lav­ní soupra­vy VR Re­verb G2 s vy­so­kým roz­li­še­ním a při­ná­ší je­di­neč­nou op­ti­ku, in­si­de-out trac­king, pro­sto­ro­vý 3D zvuk a vy­lep­še­né ovla­da­če, umožňující po­u­ží­vá­ní při­ro­ze­ných gest.
  • Pohyb očí a po­hled: Zjis­tě­te, jak uži­va­tel re­a­gu­je na obsah podle toho, na co za­mě­řu­je svůj po­hled, a po­chop­te jeho míru za­po­je­ní na zá­kla­dě směru, kam se in­stink­tiv­ně dívá.
  • Výraz ob­li­če­je: Na­bí­zí při spo­lu­prá­ci na 3D ná­vr­zích mož­nost po­u­žít ava­ta­ry s při­ro­ze­ným vý­ra­zem ob­li­če­je. Roz­ho­vor tudíž pro­bí­há při­ro­ze­ně­ji a účast­ní­ci se do něj snad­ně­ji za­po­jí, což umožňuje rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji do­spět k vý­sled­kům při vý­vo­ji, do něhož jsou za­po­je­ni pra­cov­ní­ci v růz­ných funk­cích.
  • Sr­deč­ní frek­ven­ce: Zjis­tě­te podle sr­deč­ní­ho tepu, jak uži­va­tel re­a­gu­je na zá­ži­tek nebo ško­le­ní. Lé­ka­ři mohou na­pří­klad při­způ­so­bit well­ness pro­cedu­ry vy­u­ží­va­jí­cí VR podle spe­ci­fic­kých re­ak­cí kli­en­ta.
  • Tech­no­lo­gie Fo­ve­a­ted Ren­de­ring: Díky in­te­gro­va­né­mu sle­do­vá­ní očí do­ká­že toto ná­h­lav­ní za­ří­ze­ní roz­po­znat směr po­hle­du uži­va­te­le,vi což umožňuje sní­žit za­tí­že­ní GPU a zlep­šit kva­li­tu ob­ra­zu v ob­las­ti, na niž smě­řu­je přímý po­hled uži­va­te­le, a zlep­šit díky tomu re­a­lis­tic­ké zob­ra­zo­vá­ní VR.

Do­stup­nost

  • Souprava Re­verb G2 Omni­cept Edi­ti­on by měla být do­stup­ná na jaře 2021. Ceny budou ozná­me­ny poz­dě­ji.
  • Omni­cept SDK by měl být do­stup­ný na jaře 2021 v rámci fle­xi­bil­ních ob­chod­ních mo­de­lů. Více in­for­ma­cí na webu developers.hp.com/xr.

Mohlo by vás zajímat: