Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ABB rozšiřuje portfolio průmyslových robotů akvizicí Codianu

Pondělí, 05 Říjen 2020 10:44

Tags: ABB | Akvizice | Codian Robotics | Delta roboty | Pick and place | Robotika

ABB Codian Robotics-2041ABB zís­ka­la firmu Co­di­an Ro­bo­tics, po­sky­to­va­te­le delta ro­bo­tů, které se po­u­ží­va­jí pře­de­vším pro vy­so­ce přes­né apli­ka­ce typu pick and place (vyber a uklož). Na­bíd­ka Co­di­an Ro­bo­tics za­hr­nu­je řadu hy­gi­e­nic­kých kon­struk­cí, která je ide­ál­ní pro prů­mys­lo­vá od­vět­ví cit­li­vá na hy­gi­e­nu, včet­ně po­tra­vin a ná­po­jů a far­ma­ceu­tik. Trans­ak­cí ABB urych­lu­je svou an­ga­žo­va­nost v ros­tou­cí ob­las­ti delta ro­bo­tů. Co­di­an Ro­bo­tics sídlí v ni­zo­zem­ském Ede a za­měst­ná­vá po celém světě 20 lidí. Spo­leč­nost bude i na­dá­le slou­žit svým zá­kaz­ní­kům přímo.

Akvi­zi­ce byla po­de­psá­na a uza­vře­na 1. října 2020 a obě stra­ny se do­hod­ly ne­zve­řejňovat žádné po­drob­nos­ti tý­ka­jí­cí se kupní ceny.
Za­tím­co dnes vět­ši­na ro­bo­tů v po­tra­vi­nář­ském a ná­po­jo­vém prů­mys­lu není na­vr­že­na pro dotyk s po­tra­vi­na­mi, v port­fo­liu Co­di­an Ro­bo­tics na­jde­me stroje s hy­gi­e­nic­kým de­signem, který umožňuje bez­peč­né a ote­vře­né zpra­co­vá­ní po­tra­vin.
V bu­douc­nu bude ABB schop­na po­sky­to­vat svým zá­kaz­ní­kům širší škálu delta ro­bo­tů a in­te­gro­va­ných ře­še­ní z jed­no­ho zdro­je, což při­spě­je ke stra­te­gii na stro­je za­mě­ře­né ro­bo­ti­ky ABB in­te­gru­jí­cí au­to­ma­ti­za­ci stro­jů a ří­ze­ní ro­bo­tů do jedné plat­for­my.


Mohlo by vás zajímat: