Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMC Bridge vydává konektor Aras to MATLAB

Čtvrtek, 08 Říjen 2020 10:38

Tags: AMC Bridge | Aras Innovator | CAD | CAE | Konektor | MATLAB | Simulace | Správa

Aras to MATLAB Connector-2041S ros­tou­cím zá­jmem o sprá­vu vý­sled­ků si­mu­la­cí uvádí AMC Bridge ko­nek­tor Aras do Matla­bu, tech­no­lo­gic­kou ukázku na­va­zo­vá­ní obou­směr­né­ho spo­je­ní mezi soft­warem Matlab a plat­for­mou Aras In­no­va­tor. Aras to Matlab ko­nek­tor umožňuje uži­va­te­lům spouš­tět si­mu­la­ce na CAD mo­de­lu v pro­stře­dí Matla­bu a uklá­dat vý­sled­ky do plat­for­my Aras In­no­va­tor. Tech­no­lo­gie také umožňuje uži­va­te­lům sle­do­vat změnu me­ta­dat CAD mo­de­lu v Aras In­no­va­to­ru a poté znovu spus­tit si­mu­la­ci v pro­stře­dí Matla­bu.

Chce­te-li vidět ak­tu­ál­ní funkč­nost tech­no­lo­gie ko­nek­to­ru Aras to MATLAB, po­dí­vej­te se na krát­ké ukáz­ko­vé video.
Pokud máte zájem o ná­stroj při­způ­so­be­ný nebo vy­lep­še­ný dle va­šich po­třeb, kon­tak­tuj­te firmu AMC Bridge a pro­dis­ku­tuj­te po­drob­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: