Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Vývoj technologie AME v MEMS

Pondělí, 12 Říjen 2020 20:57

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | AME | Elektronika | MEMS | Nano Dimension | Technologie | Webináře

NanoDimension webinar-2042Spo­leč­nost Nano Di­mensi­on po­řá­dá ve čtvr­tek 15. října v 16: 00 hodin webi­nář Vývoj tech­no­lo­gie AME v mi­k­ro­elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mech (MEMS). Do­zví­te se na něm, jak po­u­žít sys­tém Dra­gon­Fly LDM spo­leč­nos­ti Nano Di­mensi­on pro přes­nou adi­tiv­ní vý­ro­bu tiš­tě­né elek­tro­ni­ky a po­zná­te vhod­nost sys­té­mu Dra­gon­Fly pro rych­lou a ce­no­vě do­stup­nou vý­ro­bu funkč­ních pro­to­ty­pů. Do­zví­te se také o po­kro­či­lém vý­zku­mu v ob­las­ti 3D elek­tro­ni­ky za­hr­nu­jí­cím 3D - RF-an­té­ny, MEMS, po­kro­či­lé sen­zo­ry a ne­ro­vin­nou ví­ce­vrst­vou elek­tro­ni­ku. Webi­ná­řem re­gis­tro­va­né účast­ní­ky pro­ve­dou Dr. An­to­nio Qual­tie­ri a Va­len­tin Storz.

Záz­nam we­bi­ná­ře bude ode­s­lán všem, kteří se při­hlá­si­li.

Přihlásit se můžete zde

 


Mohlo by vás zajímat: