Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak vidět letoun ZURI s komým startem ještě před vyrobením

Pondělí, 12 Říjen 2020 22:21

Tags: 3D­Ex­pe­ri­en­ce | Das­sault Sys­tè­mes | Letectví | Technodat | VR­gi­neers | VTOL | ZURI

Zuri-2042Před­stav­te si, že se mů­že­te zažít každý de­tail le­ta­dla dříve, než sjede z vý­rob­ní linky. Cítit ten pocit, když se­dí­te v ko­k­pi­tu, dí­vá­te se kolem sebe a máte mož­nost „na vlast­ní kůži“ vní­mat vlast­nos­ti ja­ké­ho­ko­liv vý­rob­ku. Český startup Zuri při­pra­vu­je malý le­toun s ver­ti­kál­ním vzle­tem a při­stá­ním typu VTOL. Dolet stro­je je plá­no­ván na 700 ki­lo­me­t­rů, ma­xi­mál­ní rych­lost 300 km/h a ma­xi­mál­ní výška, kam může až se čtyř­mi pa­sa­žé­ry vy­stou­pat, je 3400 metrů.

Díky po­kro­či­lým tech­no­lo­giím, které do­da­ly spo­leč­nos­ti VR­gi­neersTech­no­dat, mohou ko­mu­ni­ko­vat a sou­čas­ně vzdá­le­ně pra­co­vat v pro­stře­dí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty všich­ni čle­no­vé týmu ZURI, vý­vo­já­ři, kon­struk­té­ři, do­da­va­te­lé a do­kon­ce i po­ten­ci­ál­ní in­ves­to­ři pro­jek­tu.

Zuri je re­vo­luč­ní pro­jekt, který si za­slou­ží re­vo­luč­ní pří­stup. Spo­je­ním nej­no­věj­ších do­stup­ných tech­no­lo­gií v ob­las­ti 3D mo­de­lo­vá­ní a vir­tu­ál­ní re­a­li­ty se po­da­ři­lo vy­tvo­řit uni­kát­ní ře­še­ní pro vývoj a pro­pa­ga­ci ino­va­tiv­ních pro­duk­tů. Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta tak na­chá­zí své užití v pra­cov­ním pro­ce­su, kdy jsou pro vývoj a pre­zen­ta­ci nutné po­kro­či­lé ná­stro­je. Klí­čo­vá vlast­nost nové tech­no­lo­gie spo­čí­vá v tom, že ko­neč­ný zá­kaz­ník si může vy­zkou­šet le­ta­dlo dříve než začne jeho vý­ro­ba. Vidět ho, zažít, sedět v něm. Díky to­mu­to zís­ká­vá k pro­duk­tu dů­vě­ru ještě dříve, než je do­kon­čen. Pro­jekt pak takto získá od in­ves­to­rů snáze pro­střed­ky na vý­ro­bu a cer­ti­fi­ka­ci již na za­čát­ku spo­lu­prá­ce. Jedná se o prin­cip, který je v sou­la­du s prin­ci­py dnes mo­der­ní sdí­le­né eko­no­mi­ky, v rámci které se bu­dou­cí zá­kaz­ní­ci po­dí­le­jí na ná­kla­dech na vývoj a vý­ro­bu, již od ra­ných fází pro­jek­tu.

Plat­for­ma 3D­Ex­pe­ri­en­ce od Das­sault Sys­tè­mes umožňuje vý­rob­ci le­tou­nu ZURI a jeho kon­struk­té­rům vy­tvo­řit úplné vir­tu­ál­ní dvoj­če le­tou­nu, před za­há­je­ním vlast­ní vý­ro­by. Ta­ko­vý 3D model ob­sa­hu­je kromě do­ko­na­lé ge­o­me­t­rie i model vnitř­ních sys­té­mů le­ta­dla, plat­for­ma 3D­Ex­pe­ri­en­ce pod­po­ru­je vznik pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce, po­má­há řídit pro­ce­sy ná­vr­hu a vazby na vý­ro­bu. Díky to­mu­to úpl­né­mu di­gi­tál­ní­mu dvoj­če­ti je jed­no­duš­ší jed­ná­ní s do­da­va­te­li, si­mu­la­ce a cer­ti­fi­ka­ce vý­rob­ku, jeho sa­mot­ná vý­ro­ba, ale také ob­chod, pro­pa­ga­ce a za­jiš­ťo­vá­ní in­ves­tic. Takto vy­pa­dá bu­douc­nost vý­vo­je a vý­ro­by ná­roč­ných tech­no­lo­gic­kých za­ří­ze­ní. 3D­Ex­pe­ri­en­ce plat­for­mu na­sa­di­la do ZURI spo­leč­nost Tech­no­dat, CAE sys­témy, cer­ti­fi­ko­va­ný zá­stup­ce Das­sault Sys­tè­mes pro Čes­kou re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. Ta tak naplňuje své po­slá­ní naší – in­spi­ro­vat české ino­va­tiv­ní firmy. Na­sa­di­la špič­ko­vou tech­no­lo­gii, vy­ško­li­la per­so­nál a nyní se ra­du­je z úspě­chů. Zuri byl a stále je ukáz­kou úspěš­né spo­lu­prá­ce tech­no­lo­gic­kých firem v jed­n­a­dva­cá­tém sto­le­tí.


Mohlo by vás zajímat: