Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Soutěž o snížení uhlíkové stopy digitálními technologiemi

Úterý, 27 Říjen 2020 08:38

Tags: ATOS | Emise uhlíku | IT Chalenge 2021 | Soutěž | Studenti

IT Chalenge-Theme-1-light-blue-2044Spo­leč­nost Atos za­há­ji­la 10. roč­ník me­zi­ná­rod­ní stu­dent­ské sou­tě­že za­mě­ře­né na tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce. Té­ma­tem sou­tě­že IT Challen­ge 2021 je di­gi­tál­ní de­kar­bo­ni­za­ce. Týmy stu­den­tů z ce­lé­ho světa se mají za­mys­let, jak mohou di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie po­mo­ci sní­žit uh­lí­ko­vou stopu spo­leč­nos­ti, a své ná­pa­dy za­slat do sou­tě­že IT Challen­ge 2021. Au­to­ři tří nej­lep­ších ná­pa­dů do­sta­nou mož­nost své myš­len­ky re­a­li­zo­vat a vy­tvo­řit funkč­ní pro­jekt.

Cílem tedy je fun­gu­jí­cí apli­ka­ce, služ­ba, si­mu­la­ce nebo mo­bil­ní apli­ka­ce na pod­po­ru prů­mys­lu, ob­cho­du a jed­not­liv­ců v je­jich snaze sní­žit svou uh­lí­ko­vou stopu. Nej­lep­ší tým získá cenu 10 000 eur. Za­po­jit se mohou i stu­den­ti z Česka.
Dvou až čtyř­člen­né týmy slo­že­né ze stu­den­tů uni­ver­zit a tech­nic­kých škol mohou své ná­vrhy za­sí­lat do 29. lis­to­pa­du 2020 pro­střed­nic­tvím on-line re­gis­tra­ce. Ze za­sla­ných ná­vrhů bude vy­brá­no 15 nej­lep­ších kon­cep­tů, které po­stou­pí do další fáze sou­tě­že. Vy­bra­né týmy ozná­mí po­ro­ta 18. pro­sin­ce 2020. V další fázi budou týmy na zá­kla­dě svých ná­pa­dů vy­ví­jet funkč­ní apli­ka­ce. Do 7. čer­ven­ce 2021 vy­be­re po­ro­ta 3 fi­na­lis­ty a ko­neč­ný vítěz bude vy­hlá­šen v Pa­ří­ži v čer­ven­ci 2021.
Stu­den­ti jsou během sou­tě­že ve­de­ni členy vě­dec­ké ko­mu­ni­ty Atos, kteří jim po­sky­tu­jí tech­nic­kou a prak­tic­kou pod­po­ru, rady i po­vzbu­ze­ní. Od za­lo­že­ní IT Challen­ge v roce 2012 pra­co­va­li zú­čast­ně­ní stu­den­ti na vý­vo­ji apli­ka­cí spo­je­ných s hlav­ní­mi tren­dy di­gi­tál­ní re­vo­lu­ce. Té­ma­ty před­cho­zích roč­ní­ků byly na­pří­klad in­te­li­gent­ní mo­bi­li­ta, pro­po­je­ná auta, in­ter­ak­tiv­ní média, pro­po­je­ný život, „právo být za­po­me­nut“, blockcha­in a umělá in­te­li­gen­ce.
Téma to­ho­to roč­ní­ku od­ka­zu­je na záměr spo­leč­nos­ti Atos, firma má totiž de­kar­bo­ni­za­ci jako zá­klad­ní prvek své růsto­vé stra­te­gie. V červ­nu 2020 spo­leč­nost Atos ozná­mi­la svůj zá­va­zek do­sáh­nout čis­tých nu­lo­vých emisí uh­lí­ku do roku 2035, tedy ještě o 15 let dříve před am­bi­ciózním cílem Pa­říž­ské do­ho­dy OSN o změně kli­ma­tu, která sta­no­vu­je do­sáh­nout uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty v roz­vi­nu­tých ze­mích v roce 2050.
Více in­for­ma­cí o sou­tě­ži IT Challen­ge na www.atositchallenge.net.


Mohlo by vás zajímat: