Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AM-Flow automatizuje postprodukci 3D tisku novým modulem

Pondělí, 02 Listopad 2020 12:28

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | AM-BAGGING | AM-Flow | Automatizace | FormNext | Postprodukce

AM-Flow-2045 AM-Flow, po­sky­to­va­tel vy­spě­lých vý­rob­ních ře­še­ní ří­dí­cích di­gi­ta­li­za­ci a au­to­ma­ti­za­ci pro­ce­sů po­st­pro­duk­ce adi­tiv­ní vý­ro­by (AM), vy­u­ži­je Form­next Con­nect k vy­svět­le­ní toho, jak může jeho tech­no­lo­gie po­skyt­nout chy­bě­jí­cí člá­nek pro ty, kteří chtě­jí zvět­šit objem v rámci AM pro­duk­ce. Na nad­chá­ze­jí­cí akci také AM-Flow opět před­sta­ví nové prvky svého port­fo­lia ře­še­ní pro zvy­šo­vá­ní efek­ti­vi­ty, pro­to­že od­ha­lí i svůj modul AM-Bag­ging. Ústřed­ním bodem tech­no­lo­gic­ké na­bíd­ky AM-Flow je sní­že­ní ná­klad­né a prac­né strán­ky ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní v rámci pra­cov­ní­ho po­stu­pu 3D tisku.

Au­to­ma­ti­za­cí pro­ce­sů v této fázi spo­leč­nost umožňuje vý­rob­cům re­a­li­zo­vat am­bi­ce řídit pro­duk­ci Prů­mys­lu 4.0 ve vel­ko­ob­je­mo­vých ví­ce­tis­kár­no­vých pro­stře­dích a zá­ro­veň po­sky­to­vat ře­še­ní pro do­dá­vá­ní a plné sle­do­vá­ní.
Po­u­ži­tím stro­jo­vé­ho učení a pří­stu­pu Prů­mys­lu 4.0 od zá­kla­du se mo­du­lár­ní sys­témy AM-Flow kom­bi­nu­jí a po­sky­tu­jí kom­plet­ní přímé ře­še­ní, které pře­ko­ná­vá zá­klad­ní pro­blémy, kte­rým čelí při vý­ro­bě. Patří mezi ně iden­ti­fi­ka­ce, tří­dě­ní, kon­t­ro­la kva­li­ty, ma­ni­pu­la­ce, pře­pra­va a ba­le­ní 3D tiš­tě­ných dílů.
Vir­tu­ál­ní ve­letrh Form­next pro­běh­ne ve dnech 10. až 12. lis­to­pa­du 2020.
Zá­jem­ci o spo­je­ní přímo s AM-Flow během Form­next Con­nect si mohou vy­žá­dat bez­plat­ný vou­cher na akci klik­nu­tím sem.


Mohlo by vás zajímat: