Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens rozšiřuje v nejnovější verzi NX portfolio Xcelerator

Středa, 18 Listopad 2020 12:40

Tags: CAD | Data | Digitální dvojče | Model Based De­fi­ni­ti­on | NX MBD | Siemens

Siemens NX Model Based Definition-Advisor 6-2047Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozna­mu­je do­stup­nost nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru NX, včet­ně funk­cí, které spo­leč­nos­tem umožňují po­u­ží­vat pra­vi­dla a zna­lost­ní pří­stup k Model Based De­fi­ni­ti­on (dále MBD), který vy­chá­zí z osvěd­če­ných po­stu­pů a vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci k dra­ma­tic­ké­mu zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty. NX MBD po­sky­tu­je bo­ha­tou sadu dat, která de­fi­nu­je řadu cha­rak­te­ris­tik nad rámec ve­li­kos­ti a tvaru, aby umož­ni­la sku­teč­ně kom­plex­ní di­gi­tál­ní dvoj­če.

Za­hr­nu­tím ne­ge­o­me­t­ric­kých dat do CAD mo­de­lu mohou nyní in­že­ný­ři vy­tvo­řit úpl­nou di­gi­tál­ní de­fi­ni­ci pro­duk­tu ano­to­va­ným a or­ga­ni­zo­va­ným způ­so­bem a na­sta­vit celý vý­rob­ní pro­ces od ná­vr­hu až po vý­ro­bu po­mo­cí va­li­da­ce.
NX MBD od­po­ví­dá na mnoho pro­blé­mů, kte­rým spo­leč­nos­ti čelí při di­gi­ta­li­za­ci pro­ce­su ná­vr­hu a pře­cho­du z 2D na 3D. Při po­ku­su o repli­ka­ci pra­cov­ní­ho po­stu­pu za­lo­že­né­ho na kres­le­ní v kon­tex­tu 3D CAD ná­vr­hu končí mnoho spo­leč­nos­tí s 3D vý­kre­sem, který nemá ná­stro­je k za­chy­ce­ní sku­teč­né ob­chod­ní in­te­li­gen­ce po­třeb­né k vy­u­ži­tí výhod di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te a di­gi­tál­ní­ho vlák­na. Po­mo­cí NX MBD mohou ná­vr­há­ři a in­že­ný­ři au­to­ma­tic­ky vy­tvá­řet a opa­ko­va­ně po­u­ží­vat data, při­dá­vat do mo­de­lu více in­te­li­gen­ce a ná­sled­ně data vy­u­ží­vat k in­for­mo­vá­ní dal­ších pro­duk­tů a roz­hod­nu­tí – pře­cho­dem na pod­nik za­lo­že­ný na mo­de­lu. Vy­hý­bá­ní se ruč­ní­mu pro­ce­su ově­řo­vá­ní dat a oprav může pod­ni­kům po­mo­ci vy­u­žít je­jich ná­vrhy novým a ino­va­tiv­ním způ­so­bem a zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu v celém pod­ni­ku.
Další in­for­ma­ce o nej­no­věj­ší verzi NX a no­vých mož­nos­tech Model Based De­fi­ni­ti­on na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat: