Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens uvádí na trh první průmyslový 5G router

Neděle, 22 Listopad 2020 23:22

Tags: 5G router | Digitalizace | MUM856-1 | Průmysl | Sca­lan­ce | Siemens | Si­ne­ma Re­mo­te Con­nect

Siemens 5G-8689-1611012482-2047Spo­leč­nost Si­e­mens uvádí na trh první prů­mys­lo­vý 5G rou­ter pro při­po­je­ní prů­mys­lo­vých apli­ka­cí k ve­řej­né 5G síti. Nový modul bude zá­kaz­ní­kům k dis­po­zi­ci již na jaře 2021. Ře­še­ní Si­e­mens Sca­lan­ce MUM856-1 umo­ž­ňu­je vzdá­le­ný pří­stup k prů­mys­lo­vým apli­ka­cím, jako jsou stro­je nebo tech­no­lo­gic­ké linky včet­ně ří­di­cích sys­té­mů a dal­ších za­ří­ze­ní pro­střed­nic­tvím ve­řej­né 5G sítě. Vy­so­ká rych­lost pře­no­su dat, kte­rou 5G síť umožňuje, na­bí­zí uži­va­te­lům po­ho­dl­nou vzdá­le­nou údrž­bu prů­mys­lo­vých za­ří­ze­ní.

Zejmé­na v kom­bi­na­ci s plat­for­mou vzdá­le­né sprá­vy Si­ne­ma Re­mo­te Con­nect pro za­bez­pe­če­né VPN (z angl. Vir­tu­al Pri­va­te Ne­twork) při­po­je­ní za­jiš­ťu­je snad­no kon­fi­gu­ro­va­tel­ný a zá­ro­veň bez­peč­ný pří­stup ke vzdá­le­ným za­ří­ze­ním, lin­kám nebo tech­no­lo­giím, a to i v pří­pa­dech, kdy jsou již za­ří­ze­ní in­te­gro­vá­na v ji­ných sí­tích.
Po­ptáv­ka po vzdá­le­ném pří­stu­pu ke stro­jům, lin­kám a tech­no­lo­giím ce­lo­svě­to­vě roste, stej­ně tak jako po­tře­ba míst­ní­ho bez­drá­to­vé­ho při­po­je­ní tech­no­lo­gií. Sys­témy pro prů­mys­lo­vou ko­mu­ni­ka­ci musí mnoh­dy pro­po­jit velmi vzdá­le­ná místa. Pro tyto pří­pa­dy lze po­u­žít ve­řej­né mo­bil­ní sítě, které jsou do­stup­né prak­tic­ky na celém světě. Ser­vis­ní tech­ni­ci se tak na cestách mohou při­po­jit pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní sítě ope­rá­to­ra k za­ří­ze­ním, která po­tře­bu­jí opra­vit nebo vzdá­le­ně di­a­gnos­ti­ko­vat.
Nový Sca­lan­ce MUM856-1 také pod­po­ru­je při­po­je­ní 4G pro pří­pa­dy, že by v ob­las­ti pro­vo­zu 5G síť ještě ne­by­la do­stup­ná. Za­ří­ze­ní lze také in­te­gro­vat do pri­vát­ních lo­kál­ních 5G sítí zá­kaz­ní­ků.
Si­e­mens v sou­čas­né době tes­tu­je pri­vát­ní 5G při­po­je­ní ve vlast­ním zku­šeb­ním cen­t­ru au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu (z angl. Au­to­mo­ti­ve Test Cen­ter) v sou­kro­mé sa­mo­stat­ně pro­vo­zo­va­né tes­to­va­cí 5G síti. Ta je za­lo­že­na na sys­té­mech a tech­no­lo­gi­ích Si­e­mens, v nichž jsou při­po­je­ny sys­témy au­to­ma­tic­ky ří­ze­ných vo­zí­ků (AGV) po­mo­cí 5G spo­je­ní pro tes­to­vá­ní sou­čas­ných i bu­dou­cích po­ža­dav­ků prů­mys­lo­vých apli­ka­cí. Cílem ak­ti­vit tes­to­va­cí­ho cen­t­ra je na­le­ze­ní apli­kač­ních pří­kla­dů a ná­sled­né urych­le­ní po­u­ží­vá­ní 5G tech­no­lo­gií v prů­mys­lu.


Mohlo by vás zajímat: