Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Walter automatizuje kontroly kvality řešením od Creaformu

Čtvrtek, 26 Listopad 2020 12:07

Tags: BMW | Creaform | Kvalita | Měření | MetraSCAN 3D-R | Strojírenství | Walter | WAT

WAT quality control frames-2048Spo­leč­nost Cre­a­form na­in­sta­lo­va­la druhý ro­bo­tem ří­ze­ný mě­ři­cí sys­tém ve firmě Wal­ter Au­to­mo­bil­tech­nik (WAT) v ně­mec­kém Ber­lí­ně. WAT je sys­té­mo­vý do­da­va­tel ko­vo­vých se­stav pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Za­mě­řu­je se na slo­ži­té sva­řo­va­né se­sta­vy, jako jsou rámy mo­to­cy­klů a úchy­ty mo­to­rů, při­čemž vel­kou část prací za­u­jí­ma­jí rámy mo­to­cy­klů, torz­ní vzpě­ry a další pro BMW Group. WAT ne­dáv­no uza­vřel smlou­vu na vývoj a sé­ri­o­vou vý­ro­bu ulo­že­ní mo­to­ru pro nový plně elek­tric­ký BMW Mini Co­o­per SE.

Když spo­leč­nost po­tře­bo­va­la změ­řit slo­ži­tý trub­ko­vý pro­sto­ro­vý rám vo­zi­dla, roz­hod­nu­tí padlo na Me­traS­CAN 3D-R, vý­kon­ný ro­bo­tic­ký op­tic­ký ske­ner, který je au­to­ma­tic­kým ře­še­ním kon­t­ro­ly kva­li­ty od firmy Cre­a­form.

Tým WAT po­u­ží­vá Me­traS­CAN 3D-R pro plně au­to­ma­tic­ké mě­ře­ní kom­plex­ních trub­ko­vých pro­sto­ro­vých rámů s mnoha spo­jo­va­cí­mi body pro pe­ri­fer­ní za­ří­ze­ní. 90 % funk­cí bylo ta­ko­vých, že je ne­by­lo možné pře­pra­co­vat, a pokud by ne­by­ly vy­ro­be­ny přes­ně podle spe­ci­fi­ka­cí, způ­so­bi­ly by oka­mži­tě za­sta­ve­ní vý­rob­ní linky. Vzhle­dem k po­ža­do­va­né­mu vy­so­ko­tep­lot­ní­mu zin­ko­vá­ní si pro­ces vy­žá­dal ruční pře­pra­co­vá­ní mnoha z těch­to vlast­nos­tí. K za­jiš­tě­ní kva­li­ty ho­to­vých dílů mu­se­lo být pro­ve­de­no 100% mě­ře­ní sé­ri­o­vé vý­ro­by v daném ča­so­vém cyklu. Pro účely sle­do­va­tel­nos­ti bylo nutné ke kaž­dé­mu rámu ulo­žit pro­to­kol o mě­ře­ní a 3D sken.

Ve WAT nyní po­u­ží­va­jí dvě au­to­ma­ti­zo­va­né mě­ři­cí buňly s ma­ni­pu­lač­ní­mi ro­bo­ty Pa­na­so­nic a sys­té­mem Cre­a­form, který se sklá­dá ze ske­ne­ru Me­traS­CAN 3D-R, op­tic­ké­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu C-Track a ske­no­va­cí­ho soft­wa­ru VXe­le­ments. Pro vy­hod­no­ce­ní mě­ře­ní si vy­bra­li soft­ware Po­ly­Works.


Mohlo by vás zajímat: