Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Cohesive Companies kupují britskou firmu SRO Solutions

Pondělí, 30 Listopad 2020 22:13

Tags: Akvizice | Bentley Systems | IBM | Maximo | SRO | SRO Solutions

SDA at sea-2049Co­hesi­ve Com­pa­nies, ob­chod­ní jed­not­ka plně vlast­ně­ná, ale sa­mo­stat­ně pro­vo­zo­va­ná di­gi­tál­ním in­te­grá­to­rem Bent­ley Sys­tems, ozná­mi­la 30. lis­to­pa­du 2020 akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti SRO So­lu­ti­ons („SRO“) k roz­ší­ře­ní svých schop­nos­tí pro ná­moř­ní a prů­mys­lo­vou in­frastruk­tu­ru. Spo­leč­nost SRO, za­lo­že­ná v roce 2004, za­ved­la pro­dukt Ma­xi­mo od IBM v ná­moř­ním pro­stře­dí a ří­di­la pro­jek­ty na všech sedmi kon­ti­nen­tech pro roz­sáh­lou řadu bez­ri­zi­ko­vých vlast­ní­ků a pro­vo­zo­va­te­lů ma­jet­ků na moři i na po­bře­ží. SRO, zlatý ob­chod­ní part­ner IBM, po­sky­tu­je je­di­neč­né ře­še­ní pro repli­ka­ci pro­duk­tu Ma­xi­mo a nu­lo­vé pro­sto­je.

SRO se síd­lem v Man­ches­te­ru při­stu­pu­je ke kaž­dé­mu pro­jek­tu s dis­ci­pli­no­va­nou ak­tiv­ní me­to­di­kou, která je pod­po­ře­na bo­ha­tým in­že­nýr­ským dě­dic­tvím a sil­nou tech­nic­kou způ­so­bi­los­tí. In­že­ný­ři, kon­zul­tan­ti a pro­jek­to­ví ma­na­že­ři spo­leč­nos­ti SRO mají roz­sáh­lé zku­še­nos­ti s do­dá­vá­ním ře­še­ní Ma­xi­mo v celé řadě od­vět­ví, za­mě­ře­ných na ná­moř­ní do­pra­vu a ropu a zemní plyn. Mezi pro­duk­ty patří SDU (SRO Data Uti­li­ty), který od­st­raňuje pro­sto­je a po­sky­tu­je pro­ce­sy up­gra­du a mi­gra­ce, umožňující pod­ni­kům po­kra­čo­vat v čin­nos­ti během ak­tu­a­li­za­ce soft­wa­ru (na­pří­klad vel­kých in­stan­cí Ma­xi­ma), nebo SDR (SRO Data Repli­cati­on), který za­jiš­ťu­je syn­chro­ni­za­ci dat na­příč vzdá­le­ný­mi ge­o­gra­fic­ký­mi ob­last­mi a u ne­sou­vis­lých při­po­je­ní.


Mohlo by vás zajímat: