Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Co nového čeká uživatele CAD řešení ZW3D 2021

Čtvrtek, 03 Prosinec 2020 23:10

Tags: CAD | ECAD | technology-support | Verze 2021 | ZW3D

ZW3D-2049Blíží se konec roku a my pro­střed­nic­tvím zprá­vy od tech­no­lo­gy-sup­port před­sta­vu­je­me novou verzi ZW3D 2021, která na­bí­zí spous­tu vy­lep­še­ní a pár no­vých funk­cí, které usnad­ní práci ať už pra­cu­je­te z kan­ce­lá­ře, nebo z domu. Nový modul ECAD umožňuje kon­struk­ci elek­tro­nic­kých ob­vo­dů. Nyní snad­no na­vrh­ne­te me­cha­t­ro­ni­ku v jed­nom pro­stře­dí. Elek­tro­kon­struk­tér si tak může na­vrh­nout obal elek­tro­ni­ky dle svých před­stav. Modul umožňuje im­port a ex­port IDF for­má­tu, což je ne­ut­rál­ní for­mát pro vý­mě­nu in­for­ma­cí mezi sys­témy pro návrh ploš­ných spojů (ECAD) a me­cha­nic­ký­mi CAD sys­témy, jako je ZW3D apod.

ZW3D-ECAD-2049

Zá­klad­na s osami a osa zá­klad­ny

Tato funk­ce umož­ní vklá­dat a vy­tvá­řet sou­řad­né sys­témy tam, kde po­tře­bu­je­te, pří­pad­ně dáte pro­gra­má­to­ro­vi in­for­ma­ci o nu­lo­vých bo­dech. Do­vo­lí vy­tvo­řit kar­téz­ský sou­řad­ný sys­tém, ve kte­rém je možné vy­tvá­řet skici nebo po­mů­že při vy­tvá­ře­ní PMI kót.

ZW3D3-souradne syst-2049

Vy­lep­še­ný návrh skici

Návrh skici je jed­ním ze sta­veb­ních ka­me­nů CAD kon­struk­ce, proto každé vy­lep­še­ní může mít velký vliv na pře­hled­nost a kva­li­tu skici. Mezi vy­lep­še­né funk­ce v této ob­las­ti patří na­pří­klad Au­to­ma­tic­ká vazba od­sa­ze­ní, která při dobře de­fi­no­va­né skice vznik­ne au­to­ma­tic­ky. Dříve bylo nutné znovu vy­tvá­řet vazby, což byl velmi zdlou­ha­vý a slo­ži­tý pro­ces, na­pří­klad při vy­tvá­ře­ní drá­žek pro těs­ně­ní apod. Dal­ší­mi prvky jsou nová po­pi­so­vá skica, vy­bar­ve­né pole v uza­vře­né ob­las­ti skici nebo pře­mís­tě­ní celé skici přímo v jejím pro­stře­dí. Všech­na tato vy­lep­še­ní opět při­spí­va­jí k efek­tiv­něj­ší kon­struk­ci pro­jek­tů.

ZW3D4-skici-2049

Hle­dá­ní pří­ka­zů je nová funk­ce umožňující rych­lý pří­stup ke všem funk­cím.

Mapa znaků – další nová funk­ce, která slou­ží k za­zna­me­ná­ní pra­cov­ní­ho po­stu­pu a jeho ná­sled­né­ho po­u­ži­tí, aniž byste mu­se­li opě­tov­ně vy­bí­rat a na­sta­vo­vat pa­ra­me­t­ry da­ných funk­cí. Takto velmi rych­le, efek­tiv­ně a hlav­ně po­kaž­dé stej­ně vy­tvo­ří­te ope­ra­ce pro per­fekt­ní návrh.

Op­ti­ma­li­zo­va­né ploš­né mo­de­lo­vá­ní na­bí­zí kří­žo­vý řez pro oře­zá­ní a se­ši­tí více po­vrchů na­jed­nou. Volba G2 pro je uži­teč­ná při po­u­ži­tí prol­nu­tí slo­ži­těj­ších ploch. Nyní je k dis­po­zi­ci vyšší to­le­ran­ce pro přes­něj­ší mo­de­lo­vá­ní.

Op­ti­ma­li­zo­va­né funk­ce v tvor­bě se­stav umožňuje hro­mad­nou edi­ta­ci atri­bu­tů, vy­lep­še­nou edi­ta­ci vazeb, novou kon­t­ro­lu pře­sa­hů nebo vlo­že­ní vir­tu­ál­ních kom­po­nent. Ob­zvlášť za­jí­ma­vá funk­ce je vy­tvo­ře­ní po­jme­no­va­ných sku­pin v se­sta­vách ob­sa­hu­jí­cích větší množ­ství kom­po­nent, která velmi zjed­no­du­ší ori­en­ta­ci v se­sta­vách.

ZW3D7-hromadna editace-2049

Vy­lep­še­ní tvor­by vý­kre­sů

Nová ta­bul­ka bodů a kót umož­ní vy­tvo­řit per­fekt­ní pod­kla­dy pro vý­stup­ní kon­t­ro­lu, která se může řídit tě­mi­to sou­řad­ni­ce­mi, nebo také dobře po­slou­ží pro do­pl­ně­ní pod­kla­dů tech­no­lo­gic­ké­ho po­stu­pu s vy­zna­če­ný­mi sou­řad­ni­ce­mi dle po­tře­by. Nyní mů­že­te k vý­kre­su při­po­jit li­bo­vol­ný ex­ter­ní sou­bor tzv. OLE ob­jekt, který do­pl­ní vý­kre­so­vou do­ku­men­ta­ci.

Jak je pa­tr­né z výše zmí­ně­ných vy­lep­še­ní a no­vi­nek, změny cílí pře­de­vším na efek­tiv­něj­ší a rych­lej­ší po­u­ží­vá­ní a tvor­by CAD do­ku­men­ta­ce, což je v této době více než dů­le­ži­té. Každý, kdo pra­cu­je ať už ze své kan­ce­lá­ře, nebo do­mo­va tyto funk­ce ur­či­tě ocení. Ne­vá­hej­te si ZW3D CAD vy­zkou­šet a po­žá­dej­te o zku­šeb­ní li­cen­ci, která je nyní nejen na 30 dní, jako v mi­nu­lých le­tech, ale rov­nou na 60 dní zdar­ma.
Stačí na­psat na ad­re­su zw3d@​t-​support.​cz. Více in­for­ma­cí na www.​t-​cad.​cz.


Mohlo by vás zajímat: