Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tebis V4.0 R9 si lépe poradí s obráběním otvorů

Čtvrtek, 17 Prosinec 2020 22:18

Tags: CAD | CAM | Měření | Obrábění | Obrobky | Otvory | Soustružení | Strojírenství | Tebis | V4.0 R9

Tebis v40r9 kolize hlavy-2051V po­lo­vi­ně lis­to­pa­du 2020 uved­la firma Tebis, která je v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku za­stou­pe­ná spo­leč­nos­tí MCAE Sys­tems, nové vy­dá­ní svého CAD/CAM soft­wa­ru Tebis, a to V4.0 R9. Vět­ši­na vy­lep­še­ní je za­mě­ře­na na ob­last ob­rá­bě­ní, sou­čás­tí vy­dá­ní je také ak­tu­a­li­za­ce přímých da­to­vých roz­hra­ní na ak­tu­ál­ní verze soft­wa­ru. Drob­něj­ší změ­nou, která však vý­raz­ně po­mů­že v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce ob­rá­bě­ní ot­vo­rů, je roz­po­zná­ní a do­pl­ně­ní hloub­ky za­hlou­be­ní nebo od­jeh­le­ní ot­vo­rů, které se na­chá­zí na­pří­klad na šik­mých stě­nách.

Tato hloub­ka je roz­po­zná­vá­na během de­tek­ce vr­ta­ných ot­vo­rů na ob­rob­ku a ucho­vá­na v prv­cích zva­ných Fe­a­tu­re. Do tech­no­lo­gie ob­rá­bě­ní (NC set) je pak možné do­pl­nit ope­ra­ci, která pro takto de­te­ko­va­né od­jeh­le­ní vy­tvo­ří NC dráhu. Dal­ším vy­lep­še­ním, které zpře­hled­ní vy­ge­ne­ro­va­ný NC pro­gram, je mož­nost pře­su­nu­tí vr­tá­ní do pod­pro­gra­mu.
Stá­va­jí­cí funk­ce pro ur­če­ní ob­las­ti ob­rá­bě­ní při vý­po­čtu dráhy de­te­ku­je ko­li­ze mezi ob­rob­kem a kom­plet­ní se­sta­vou ná­stro­je. V pří­pa­dě ne­o­če­ká­va­né ko­li­ze je ob­last ob­rá­bě­ní zvo­le­né stra­te­gie zmen­še­na. Uži­va­te­lé, kteří při pro­gra­mo­vá­ní ob­rá­bě­ní vy­u­ží­va­jí vir­tu­ál­ní stro­je, mají nyní de­tek­ci roz­ší­ře­nu o hlavu stro­je, která při­spí­vá k větší bez­peč­nos­ti pro­ce­su ob­rá­bě­ní.
Uži­va­te­lé také při­ví­ta­jí op­ti­ma­li­za­ci ge­ne­ro­vá­ní drah při ob­rá­bě­ní rovin nebo ob­rá­bě­ní kon­tur. Stra­te­gie ob­rá­bě­ní kon­tur za­vr­tá­vá­ním je při do­kon­čo­vá­ní roz­ší­ře­na o ko­rek­ci prů­mě­ru ná­stro­je, a to pro do­sa­že­ní přes­né hrany. Hru­bo­vá­ní je do­pl­ně­no o volbu roz­dě­le­ní doplňko­vé­ho pří­dav­ku na ob­rá­bě­ní v axi­ál­ním a ra­di­ál­ním směru. Firma Tebis si velmi za­klá­dá na kva­li­tě ob­ro­be­né­ho po­vrchu, proto je při kon­ver­zi drah z 3 na 5 os op­ti­ma­li­zo­vá­no na­klá­pě­ní ná­stro­je zejmé­na v ob­las­tech rohů. K dis­po­zi­ci jsou také ná­stro­je pro ana­lý­zu ro­ta­ce a na­klá­ně­ní ná­stro­je.

No­vin­ky pro sou­stru­že­ní

V sou­stru­že­ní došlo k vy­lep­še­ní správ­ce vý­rob­ní­ho po­stu­pu. Nově je možné ge­ne­ro­vat au­to­ma­tic­ké pře­dá­vá­ní ob­rob­ku mezi hlav­ním vře­te­nem a pro­ti­vře­te­nem, včet­ně re­a­lis­tic­ké si­mu­la­ce ve vir­tu­ál­ním stro­ji. Za­jí­ma­vým roz­ší­ře­ním sou­struž­nic­kých ná­stro­jů jsou hod­no­ty hloub­ky a šířky řezu ae a ap, stej­ně tak je­jich vy­u­ži­tí ve stra­te­gi­ích. Po­dob­ně jako u fré­zo­vá­ní je i u sou­stru­že­ní do­pl­ně­na kon­t­ro­la ko­li­zí hlavy stro­je.
Vir­tu­ál­ní ob­rá­bě­cí stroj je možné do­pl­nit o uži­va­tel­ské pa­ra­me­t­ry, které lze na­sta­vit po­mo­cí kon­fi­gu­rač­ní­ho prvku. Kon­fi­gu­ra­ce ro­tač­ních os ob­rá­bě­cí­ho stro­je je do­pl­ně­na o mož­nost před­na­sta­ve­ní C ro­ta­ce. To umožňuje pro­gra­má­to­rům pruž­ně­ji re­a­go­vat na možné ko­liz­ní stavy hlavy s ob­rob­kem, s men­ším úsi­lím během pro­gra­mo­vá­ní.

Ob­rob­ko­vé mě­ře­ní

Po­sled­ní ob­las­tí no­vi­nek je ob­rob­ko­vé mě­ře­ní, které je možné in­te­gro­vat do pro­ce­su ob­rá­bě­ní a poté po­u­žít pro vý­po­čet dráhy mě­ře­ní re­fe­renč­ní­ho bodu, na­to­če­ní po­lo­to­va­ru/ob­rob­ku nebo pro ko­rek­ce nu­lo­vé­ho bodu. K dis­po­zi­ci jsou také další funk­ce mě­ře­ní vnitř­ních a vněj­ším ot­vo­rů, kapes nebo ro­vin­ných ploch, což lze vy­u­žít např. k mě­ře­ní, zda je ob­rá­bě­ný prvek v to­le­ran­ci, popř. zda je po­tře­ba opa­ko­vat ob­rá­bě­ní. Vý­sled­ky mě­ře­ní je možné ulo­žit do sou­bo­ru pro další ana­lý­zy.
Nové funk­ce pod­po­ru­jí běžné druhy sond spo­leč­nos­tí Re­nishaw, Hei­de­nha­in, Blum a dal­ších.

Více informací na www.tebis.com.


Mohlo by vás zajímat: