Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MiR prezentuje vývoj trhu logistických robotů v roce 2020

Neděle, 20 Prosinec 2020 23:29

Tags: AMTECH | Automatizace | IFR | MiR | MTS | Robotika | Vývoj trhu 2020

MiR500 Schneider Electric Bukowno-2051Mo­bil­ní ro­bo­ty Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) byly v roce 2020 im­ple­men­to­vá­ny or­ga­ni­za­ce­mi z mnoha růz­ných sek­to­rů a na různé pro­voz­ní role – zejmé­na pak v ob­las­ti prů­mys­lo­vé in­ter­ní lo­gis­ti­ky a ochra­ny zdra­ví na pra­co­viš­ti. V po­sled­ní době se jed­na­lo na­pří­klad o na­sa­ze­ní ve Schne­i­der Elect­ric v Pol­sku, Bul­har­sku, Fran­cii a Itá­lii, v čín­ské po­boč­ce far­ma­ceu­tic­ké spo­leč­nos­ti Novo Nor­disk, špa­něl­ské to­vár­ně TB Spain In­jecti­on za­bý­va­jí­cí se zpra­co­vá­ním plas­tů, a v ame­ric­ké to­vár­ně Bossard, která je líd­rem na trhu spo­jo­va­cí­ho ma­te­ri­á­lu.

Klí­čo­vým vý­sled­kem ro­bo­ti­za­ce lo­gis­tic­kých ope­ra­cí v těch­to fir­mách byla zejmé­na op­ti­ma­li­za­ce ná­kla­dů a efek­ti­vi­ty in­ter­ní pře­pra­vy a za­po­je­ní pra­cov­ní­ků do pro­duk­tiv­něj­ších čin­nos­tí.

Trh střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py – 10 % z cel­ko­vé­ho le­toš­ní­ho ob­ra­tu

Spo­leč­nost MiR po­sí­li­la v roce 2020 svoji part­ner­skou síť v re­gi­o­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py, a to jak na stra­ně dis­tri­bu­to­rů – no­vých part­ne­rů na Slo­ven­sku a v Ma­ďar­sku, tak na stra­ně sys­té­mo­vých in­te­grá­to­rů. Nej­ak­tiv­něj­ší­mi seg­men­ty při im­ple­men­ta­ci AMR ro­bo­tů jsou au­to­mo­bi­lo­vý a ním sou­vi­se­jí­cí prů­my­sl; nicmé­ně i po­ptáv­ka z od­vět­ví FMCG a lo­gis­ti­ky je velmi dy­na­mic­ká. Vedle Pol­ska, Ma­ďar­ska a Ru­mun­ska za­ži­ly vý­znam­ný růst také trhy v České re­pub­li­ce a na Slo­ven­sku. Podíl re­gi­o­nu střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py na ce­lo­svě­to­vém pro­de­ji ro­bo­tů spo­leč­nos­ti MiR před­sta­vu­je v sou­čas­né době 10 %.

Trh AMR a AGV v hod­no­tě 1,9 mi­li­ar­dy USD

Podle zprá­vy World Ro­bo­tics 2020 Ser­vi­ce Ro­bots vy­da­né or­ga­ni­za­cí IFR či­ni­la na konci roku 2019 ve­li­kost glo­bál­ní­ho trhu s lo­gis­tic­ký­mi (AMR + AGV) ro­bo­ty 1,9 mi­li­ar­dy USD. Spo­leč­nos­ti a or­ga­ni­za­ce po celém světě za­kou­pi­ly 75 tisíc AMR ro­bo­tů a AGV sys­té­mů – o 42 % více než v před­cho­zím roce. IFR od­ha­du­je, že růst tržeb v tomto seg­men­tu zů­sta­ne v roce 2020 na po­dob­né úrov­ni. Klí­čo­vý­mi tren­dy ovlivňují­cí­mi trh jsou di­gi­ta­li­za­ce vý­ro­by, fle­xi­bil­ní mo­de­ly RaaS (Robot jako služ­ba) a zájem o au­to­nomní dez­in­fek­ci.

World Robotics MiR infografika CZ fin-2051

Zprá­va or­ga­ni­za­ce IFR zdů­razňuje, že AMR ro­bo­ty jsou odol­né vůči kon­cen­t­ro­va­ným lát­kám a UV zá­ře­ní – díky tomu mohou dez­in­fi­ko­vat vy­bra­né ob­las­ti při­čemž za­me­zí je­jich kon­tak­tu s per­so­ná­lem. V prů­mys­lo­vých zá­vo­dech a skla­dech zase AMR zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu in­ter­ní pře­pra­vy, sni­žu­jí ná­kla­dy na in­tra­lo­gis­ti­ku a za­jiš­ťu­jí bez­peč­nost, zejmé­na v dy­na­mic­kém pro­stře­dí.

K nej­vý­znam­něj­ší udá­los­tem na čes­kém a slo­ven­ském trhu v roce 2020 pa­t­ři­lo před­sta­ve­ní dez­in­fekč­ní­ho ro­bo­ta na bázi Mi­R100 od spo­leč­nos­ti Am­tech a jme­no­vá­ní firmy MTS novým dis­tri­bu­to­rem na Slo­ven­sku.


Mohlo by vás zajímat: