Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dubnová virtuální konference SolidCAM WORLD 2021

Úterý, 29 Prosinec 2020 18:11

Tags: CAM | iMachining | Konference | Obrábění | Prodejci | SolidCAM | Summit | Uživatelé

SolidCAM WORLD 2021-2053So­lid­CAM ozná­mil, že ce­lo­svě­to­vý vir­tu­ál­ní sum­mit So­lid­CAM 2021 se bude konat on-line 5. a 6. dubna 2021. Tato ce­lo­svě­to­vá kon­fe­ren­ce se za­mě­ří na vý­kon­ný So­lid­CAM 2021, který vyjde 15. ledna 2021. Během to­ho­to se­tká­ní budou na pro­gra­mu obec­né před­náš­ky i spe­ci­a­li­zo­va­né pro­dej­ní a tech­nic­ké před­náš­ky, které před­sta­ví od­bor­ní­ci So­lid­CA­Mu. Před­náš­ky o pro­de­ji budou mít pre­zen­ta­ce, které po­mo­hou do­sáh­nout nej­lep­ších pro­dej­ních vý­sled­ků se So­lid­CA­Mem v roce 2021.

Budou za­hr­no­vat úspěš­né mar­ke­tingo­vé stra­te­gie pro So­lid­CAM, iMa­chi­ning a Advan­ced Mill-Turn, efek­tiv­ní zís­ká­vá­ní zá­kaz­ní­ků, nej­lep­ší ukáz­ky vy­hlí­dek pro­dej­ců a osvěd­če­né me­to­dy pro­de­je.

V tech­nic­ké sekci po­skyt­nou spe­ci­a­lis­té So­lid­CA­Mu po­drob­né tech­nic­ké ukáz­ky nej­no­věj­ších funk­cí So­lid­CA­Mu 2021 pro iMa­chi­ning, vy­so­ko­rych­lost­ní 3D fré­zo­vá­ní HSR/HSM, po­kro­či­lé sou­stru­že­ní, ob­rá­bě­ní švý­car­ské­ho typu, 5osé fré­zo­vá­ní a další.
Re­gis­trač­ní in­for­ma­ce pro vir­tu­ál­ní sum­mit So­lid­CAM World 2021 bude za­sí­lat So­lid­CAM tým v lednu a těší se na se­tká­ní na ce­lo­svě­to­vé kon­fe­ren­ci se všemi z vás ve dnech 5. a 6. dubna 2021.

Po­dí­vej­te se na pro­gram

 

 


Mohlo by vás zajímat: