Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Software pro 3D tisk používá k nestingu umělou inteligenci

Středa, 30 Prosinec 2020 23:05

Tags: 3D tisk | 4D_Additive | Aditivní výroba | CoreTechnologie | Nesting | Software | Umělá inteligence

CT News Dec 2020-2053Nová verze apli­ka­ce 4D_Ad­di­ti­ve od Co­re­Tech­no­lo­gie po­pr­vé vy­u­ží­vá al­go­ritmy umělé in­te­li­gen­ce (AI) k za­jiš­tě­ní rov­no­měr­né­ho uspo­řá­dá­ní dílů ve sta­veb­ním pro­sto­ru během op­ti­ma­li­za­ce roz­lo­že­ní – ne­stingu, z hle­dis­ka op­ti­mál­ní dis­tri­buce tepla. Nová tech­no­lo­gie si­mu­lu­je ur­či­té lid­ské roz­ho­do­va­cí struk­tu­ry za­lo­že­né na pro­gra­mo­vá­ní, což zna­me­ná, že po­čí­tač sa­mo­stat­ně zpra­co­vá­vá slo­ži­té úkoly v ob­las­ti tzv. ne­stingu.

Díky své nové stra­te­gii „pack and op­ti­mi­ze“ je ne­stingo­vý modul nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru 4D_Ad­di­ti­ve scho­pen za­jis­tit jak ma­xi­mál­ní vy­pl­ně­ní pro­sto­ru, tak rov­no­měr­né roz­lo­že­ní tis­ko­vé hmoty. Zdo­ko­na­le­ný pro­gram vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii AI a na­po­do­bu­je cho­vá­ní zku­še­né­ho uži­va­te­le au­to­ma­tic­kým vyplňová­ním prázd­ných ob­las­tí v pro­sto­ru po před­běž­ném umís­tě­ní. To má tu vý­ho­du, že i sta­vě­né pro­sto­ry, které nejsou plně ob­sa­ze­né, jsou vyplňovány rov­no­měr­ně a bez tak­zva­ných te­pel­ných hnízd. Vý­sled­ky tisku jsou ma­xi­mál­ně op­ti­ma­li­zo­vá­ny rov­no­měr­ným roz­lo­že­ním kom­po­nent.
Kromě in­te­li­gent­ní­ho ne­stingu jsou k dis­po­zi­ci další funk­ce pro op­ti­ma­li­za­ci dis­tri­buce tepla uvnitř kom­po­nent. Ana­lý­za k ur­če­ní tak­zva­ných masiv­ních zón uka­zu­je pro­ble­ma­tic­ké ob­las­ti s vel­kým ob­je­mem ma­te­ri­á­lu a tyto zóny gra­fic­ky zob­ra­zu­je dobře vi­di­tel­ným způ­so­bem. Tyto zóny pak mohou být po­mo­cí funk­cí pro díry a mříž­ky ně­ko­li­ka klik­nu­tí­mi myší upra­ve­ny.
Pro pří­pra­vu dat pro 3D tisk má ná­stroj 4D_Ad­di­ti­ve da­to­vá CAD roz­hra­ní pro všech­ny na­tiv­ní a stan­dard­ní for­má­ty B-Rep i běžné for­má­ty 3D tisku, jako jsou STL a 3mf.


Mohlo by vás zajímat: