Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk Netfabb se připojuje k rodině Fusion 360

Pondělí, 11 Leden 2021 10:54

Tags: Aditivní výroba | Autodesk | Fusion 360 | HSMWorks | netfabb | Team

Netfabb-skate truck in product-2102Ko­mu­ni­ta Au­to­de­sk Net­fa­bb získá letos více návrhových, tech­nic­kých a vý­rob­ních schop­nos­tí při­dá­ním ná­stro­jů Net­fa­bb do ro­di­ny ře­še­ní Au­to­de­sk Fusi­on 360. Před­pla­ti­te­lé Net­fa­bbu budou mít i na­dá­le pří­stup ke svým Net­fa­bb pro­duk­tům, ale nyní také zís­ka­jí další vý­ho­du Fusi­on 360 a všech­ny jeho funk­ce pod­po­ru­jí­cí mo­de­lo­vá­ní, vý­ro­bu, do­ku­men­ta­ci a další. Pro mnoho před­pla­ti­te­lů Net­fa­bbu bude tato nová na­bíd­ka za­hr­no­vat po­skyt­nu­tí roz­ší­ře­ní Ad­di­ti­ve Build Fusi­on 360 a při­pra­vo­va­né­ho roz­ší­ře­ní Ad­di­ti­ve Si­mu­lati­on bez dal­ších po­plat­ků. Uži­va­te­lé Net­fa­bbu navíc zís­ka­jí pří­stup k Fusi­on 360 Teamu a HSMWorks.

V ná­vaz­nos­ti na sjed­no­ce­nou na­bíd­ku Fusi­on 360 s na­bíd­ka­mi Power­Millu, která byla ozná­me­na v srpnu, po­skyt­ne tato změna před­pla­ti­te­lům Net­fa­bbu širší škálu funk­cí za stej­nou cenu, jakou platí dnes. Všich­ni uži­va­te­lé Net­fa­bbu ob­dr­ží Fusi­on 360, který je sou­čás­tí je­jich před­plat­né­ho. Před­pla­ti­te­lé Net­fa­bb Pre­mi­um a Ul­ti­ma­te také ob­dr­ží roz­ší­ře­ní Ad­di­ti­ve Build Ex­tensi­on pro na­sta­ve­ní úloh pro ko­vo­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu. Ko­neč­ní od­bě­ra­te­lé také au­to­ma­tic­ky ob­dr­ží nad­chá­ze­jí­cí roz­ší­ře­ní Ad­di­ti­ve Si­mu­lati­on Ex­tensi­on, jakmi­le bude ko­merč­ně do­stup­né.
Další in­for­ma­ce v an­g­lič­ti­ně na­jde­te na adsknews.autodesk.com.


Mohlo by vás zajímat: