Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webináře Zajištění kvality svařování – chytrá výroba

Pondělí, 11 Leden 2021 11:14

Tags: CAE | Chytrá výroba | Kvalita | MECAS ESI | Simulace | svařování | Webináře

CarBodyPannel Welding-2102Spo­leč­nost MECAS ESI zve zá­jem­ce na po­kra­čo­vá­ní série webi­ná­řů se za­mě­ře­ním na pod­po­ru tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů sva­řo­vá­ní po­mo­cí nu­me­ric­kých si­mu­la­cí s cílem sní­že­ní vý­rob­ních ná­kla­dů a zvý­še­ní kva­li­ty sva­řo­va­ných kon­struk­cí – popis ne­ga­tiv­ních jevů sva­řo­vá­ní a po­stup je­jich iden­ti­fi­ka­ce a od­stra­ně­ní. Prů­vod­cem webi­ná­řů je Marek Slo­vá­ček, tech­nic­ký spe­ci­a­lis­ta v ob­las­tech ma­te­ri­á­lů, tech­no­lo­gie sva­řo­vá­ní a po­su­zo­vá­ní li­mit­ních stavů kon­struk­ce. Webi­nář se usku­teč­ní v úterý 19. ledna 2021 od 10 hodin.

RE­GIS­TRUJ­TE SE!

Webi­nář 3 – „Multi Ma­te­rial Jo­in­ning As­sem­bly“
Vý­ro­ba kom­po­nent v ob­las­ti au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, resp. po­zem­ní do­pra­vy – za­mě­ře­no pře­de­vším na pro­ce­sy li­so­vá­ní a spo­jo­vá­ní (sva­řo­vá­ní, pá­je­ní, le­pe­ní, ný­to­vá­ní) s ohle­dem na vý­rob­ní kva­li­tu – de­for­ma­ce, trh­li­ny, lo­kál­ní ma­te­ri­á­lo­vé vlast­nos­ti – op­ti­ma­li­za­ce pro­ce­sů

Agen­da

 • Popis pro­ce­sů – obec­né tren­dy – vý­ho­dy, ne­vý­ho­dy, de­gra­dač­ní pro­ce­sy
  • Li­so­vá­ní
  • Spo­jo­vá­ní (bo­do­vé sva­řo­vá­ní, ob­lou­ko­vé sva­řo­vá­ní, ný­to­vá­ní, le­pe­ní)
  • Ostat­ní pro­ce­sy jako jsou od­lé­vá­ní, ad­di­tiv­ní tech­no­lo­gie, ex­tru­ze, la­ko­vá­ní a vy­pé­ká­ní laků
  • Po­u­ží­va­né ma­te­ri­á­ly
 • Popis pro­ce­su vý­ro­by kom­po­nent v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, resp., po­zem­ní do­pra­vy s uva­žo­vá­ním vlivu li­so­vá­ní, po­zi­co­vá­ní, upí­ná­ní, spo­jo­vá­ní
 • Popis nu­me­ric­ké­ho ře­še­ní pro­ce­su vý­ro­by kom­po­nent v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, resp., po­zem­ní do­pra­vy s uva­žo­vá­ním vlivu li­so­vá­ní, po­zi­co­vá­ní, upí­ná­ní, spo­jo­vá­ní
  • Predikce deformací
  • Predikce intermích napětí
  • Optimalizace procesu
 • Industriální příklady
  • Popis řešení
  • Diskuze výsledků

Mohlo by vás zajímat: