Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Protolabs získává 3D Hubs

Pátek, 22 Leden 2021 23:33

Tags: Akvizice | Hubs | on-line | Protolabs | Společnost | Zakázková výroba

3D Hubs-Protolabs-2104Proto Labs, před­ní svě­to­vý vý­rob­ce s pod­po­rou di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií, uza­vřel de­fi­ni­tiv­ní do­ho­du o koupi Hubs, před­ní on-line vý­rob­ní plat­for­my, která po­sky­tu­je tech­ni­kům na vy­žá­dá­ní pří­stup k ce­lo­svě­to­vé síti při­bliž­ně 240 vý­rob­ních part­ne­rů. Trans­ak­ce vy­tvá­ří nej­kom­plex­něj­ší na­bíd­ku di­gi­tál­ní vý­ro­by na míru pro za­káz­ko­vé díly a po­sky­tu­je spo­leč­nos­ti Pro­to­labs síť vý­rob­ních part­ne­rů k na­pl­ně­ní ši­ro­ké­ho spek­tra mož­nos­tí mimo její sou­čas­nou ulitu a také širší na­bíd­ku cen a mož­nos­tí do­da­cích lhůt.

Spo­leč­nost 3D Hubs, za­lo­že­ná v roce 2013, umož­ni­la pro­střed­nic­tvím své di­gi­tál­ní plat­for­my vý­ro­bu více než 6 mi­li­o­nů za­káz­ko­vých dílů a pro­duk­tů. 3D Hubs po­sky­tu­je zá­kaz­ní­kům oka­mži­té ceny a zpět­nou vazbu k ná­vr­hu. Ob­jed­náv­ky jsou pl­ně­ny pro­střed­nic­tvím dů­klad­ně pro­vě­ře­ných vý­rob­ních part­ne­rů ve více než 20 ze­mích po celém světě, kteří na­bí­ze­jí ob­rov­skou vý­rob­ní ka­pa­ci­tu a ši­ro­kou škálu vý­rob­ních schop­nos­tí na růz­ných úrov­ních kon­ku­ren­ce­schop­ných cen.
Pro­to­labs před­po­klá­dá, že akvi­zi­ce 3D Hubs zrych­lí tempo růstu vý­no­sů a bude mírně ředit na non-GAAP zisk na akcii v roce 2021. Oče­ká­vá se, že trans­ak­ce bude uza­vře­na do konce ledna, za ob­vyk­lých pod­mí­nek uza­vře­ní.


Mohlo by vás zajímat: