Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PTC vydává FlexPLM V12

Pondělí, 25 Leden 2021 00:35

Tags: FlexPLM | Obuv | Oděvy | PTC | Spotřební průmysl | V12

PTC v12-2104Spo­leč­nost uved­la, že nej­no­věj­ší verze je pre­mi­é­rou pře­tvo­ře­né­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a roz­ví­jí linii vi­zu­ál­ní spo­lu­prá­ce, 3D pra­cov­ní po­stu­py a in­te­gro­va­nou umě­lou in­te­li­gen­ci. Ve svém pro­hlá­še­ní PTC také uved­lo, že středo­bo­dem vy­dá­ní V12 je zcela nový uži­va­tel­ský zá­ži­tek s vy­so­ce mo­der­ni­zo­va­ným de­sig­nem, díky kte­ré­mu je bez­kon­ku­renč­ní sada funk­cí Flex­PLM pří­stup­něj­ší než kdy dříve. Vi­di­tel­nost a rych­lost byly vy­lep­še­ny díky zcela no­vé­mu roz­vr­že­ní a oka­mži­té­mu pří­stu­pu k dů­le­ži­tým in­for­ma­cím a na­vi­ga­ci zjed­no­du­še­nou při­dá­ním uni­ver­zál­ních karet a akč­ních ikon.

Ob­ráz­ky pro­duk­tů a další vi­zu­ál­ní prvky mají v novém ná­vr­ho­vém ja­zy­ce pri­o­ri­tu a plně re­spon­ziv­ní roz­hra­ní ma­xi­ma­li­zu­je re­a­li­tu ob­ra­zov­ky, eli­mi­nu­je ro­lo­vá­ní a umožňuje uzpů­so­be­ní ob­sa­hu tak, aby vy­ho­vo­val růz­ným za­ří­ze­ním, včet­ně stol­ních po­čí­ta­čů, smart­pho­nů a table­tů.
Uve­de­ní na trh ná­sle­du­je po spo­leč­ném úsilí uspo­ko­jit nové spo­tře­bi­tel­ské a ob­chod­ní po­ža­dav­ky spo­třeb­ní­ho prů­mys­lu, což vy­ža­du­je zvý­še­nou di­gi­ta­li­za­ci, rych­lej­ší do­da­cí lhůty a ply­nu­lej­ší omni­chan­nel pří­stu­py a vyšší efek­ti­vi­tu na­příč hod­no­to­vým ře­těz­cem.
Více o PTC FlexPLM V12 najdete na www.ptc.com.


Mohlo by vás zajímat: