Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Navrhni si svou firmu

Pondělí, 25 Leden 2021 00:52

Tags: BIM | IoT | Petr Fořt | PLM | Projekty | VOŠ a SPŠ | Vzdělávání | Žďár nad Sázavou

obrazek 01-2104V le­toš­ním škol­ním roce, který je z velké části jiný než ty mi­nu­lé, jsme stáli před roz­hod­nu­tím, jak ucho­pit roč­ní­ko­vé pro­jek­ty, které vzni­ka­jí tra­dič­ně v pro­stře­dí školy a pre­zenč­ní výuky. Pro­jekt s pra­cov­ním ná­zvem „Na­vrh­ni si svou firmu“, byl zpra­co­ván kon­cepč­ně před dvěma lety a zís­kal si po prv­ních re­a­li­za­cích po­zor­nost od­bor­né­ho tisku. Jeho úko­lem je umož­nit našim stu­den­tům ucho­pit mo­der­ní di­gi­tál­ní PLM, BIM a IoT tech­no­lo­gie na zá­kla­dě sjed­no­cu­jí­cí­ho té­ma­tu spa­da­jí­cí­ho do ob­las­ti Prů­mys­lu 4.0. Jak se zo­ri­en­to­vat ve struk­tu­ře tech­nic­kých pro­jek­tů vzni­ka­jí­cích dnes po­mo­cí di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií?

Pro­jekt jsme za­ča­li zpra­co­vá­vat před vá­noč­ní­mi svát­ky s vy­u­ži­tím do­má­cích mul­ti­li­cen­cí od­bor­né­ho soft­ware a kon­zul­to­va­ných po­stu­pů v rámci distanč­ní výuky. Každý stu­dent měl mož­nost oso­bi­tě ucho­pit téma blíz­ké svému oboru, od pro­jek­tů clou­do­vých pra­co­višť až po malé stro­jí­ren­ské firmy.
Za ukáz­ku jsme zvo­li­li jedno z témat, které re­a­li­zo­va­li naši in­for­ma­ti­ci. Stu­den­ti Josef Bal­vín a Jiří Je­řá­bek zpra­co­va­li kom­plex­ní pro­jekt fi­rem­ní­ho pra­co­viš­tě po­sky­tu­jí­cí­ho in­že­nýr­ské služ­by v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho vý­vo­je vý­rob­ků s vy­u­ži­tím PLM tech­no­lo­gií. Za­ča­li pro­jek­to­vat na ze­le­né louce a za ně­ko­lik týdnů jsme měli k dis­po­zi­ci jak první in­for­mač­ní model bu­do­vy, tak první stu­die clou­do­vé­ho pra­co­viš­tě se­stá­va­jí­cí­ho se z dva­cít­ky vir­tu­a­li­zo­va­ných ser­ve­rů ko­mu­ni­ku­jí­cích přes vy­so­ko­rych­lost­ní in­frastruk­tu­ru. Veš­ke­rá 3D data pro­jek­tu byla ná­sled­ně op­ti­ma­li­zo­vá­na po­mo­cí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty a v pro­duk­tech pro ana­lý­zu IoT ko­mu­ni­ka­ce svá­zá­na se služ­ba­mi prů­mys­lo­vých vý­vo­jo­vých PLM ná­stro­jů.

obrazek 02-2104

Našim stu­den­tům i part­ner­ským fir­mám bychom rádi po­dě­lo­va­li za je­jich ak­ti­vi­tu i v tomto ne pří­liš leh­kém ob­do­bí. Více in­for­ma­cí o za­jí­ma­vých pro­jek­tech z výuky mů­že­te najít na ad­re­se www.​spszr.​cz a v síti Fa­ce­book.


Mohlo by vás zajímat: