Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

M4 PERSONAL v7.0 jednoduše edituje DWG a DXF

Čtvrtek, 28 Leden 2021 17:10

Tags: CAD | CAD Schröer | CSG eSERVICES | dwg | DXF | Editace | M4 PERSONAL | Verze 7.0

M4 Personal-2105M4 Per­so­nal byl dříve známý jako Me­dusa4 Per­so­nal a po­u­ží­vá se ce­lo­svě­to­vě s více než 250 ti­sí­ci in­sta­la­ce­mi. CAD soft­ware se již mnoho let po­u­ží­vá k rych­lé­mu a snad­né­mu vy­tvá­ře­ní CAD vý­kre­sů v do­mác­nos­tech, ve vzdě­lá­vá­ní a v ma­lých pod­ni­cích. Díky své uni­ver­zál­ní CAD funkč­nos­ti a schop­nos­ti upra­vo­vat DWG a DXF sou­bo­ry se soft­ware etablo­val nejen u mnoha sou­kro­mých uži­va­te­lů a vzdě­lá­va­cích in­sti­tu­cí, ale také u spo­leč­nos­tí, které CAD soft­ware vy­ža­du­jí jen pří­le­ži­tost­ně.

S verzí 7.0 kom­bi­nu­je CAD Schroer svůj in­že­nýr­ský soft­ware pro stro­jí­ren­ství, návrh to­vá­ren a kon­struk­ci za­ří­ze­ní do spo­leč­né CAD sady. Od nové verze budou všech­ny pro­duk­ty CAD do­dá­vá­ny pod spo­leč­nou znač­kou M4, aby mohly ještě lépe vy­ho­vět po­tře­bám a přá­ním zá­kaz­ní­ků.
Sou­kro­mé, ne­ko­merč­ní po­u­ži­tí M4 Per­so­nal je zcela zdar­ma. Ko­merč­ní vy­u­ži­tí je za­lo­že­no na prin­ci­pu „Pay per Re­sult“ – vy­tvo­ře­né vý­kre­sy se jed­no­du­še ak­ti­vu­jí pro ko­merč­ní vy­u­ži­tí pro­střed­nic­tvím CSG eSer­vi­ces. Spo­leč­nos­ti tak ne­pla­tí za sa­mot­ný soft­ware, ale pouze za vý­sled­ky s ním do­sa­že­né. Podle prin­ci­pu plat­by za vý­sle­dek jsou ho­to­vé vý­kre­sy pře­ve­de­ny např. na for­mát PDF, DWG nebo DXF za malý po­pla­tek od 2,99 eura za vý­kres.
M4 Per­so­nal verze 7.0 je ještě lépe in­te­gro­ván s CSG eSer­vi­ces. Dříve bylo nutné vý­kre­sy vždy pře­vést do po­ža­do­va­né­ho for­má­tu pro­střed­nic­tvím on-line por­tá­lu CSG eSer­vi­ces, ale nyní sa­mot­ný M4 Per­so­nal na­bí­zí mož­nost pře­vést vý­kre­sy přímo do po­ža­do­va­né­ho for­má­tu. Tento soft­ware byl in­te­gro­ván do CSG eSer­vi­ces, takže uži­va­tel získá přímý pří­stup ke svým kon­verz­ním kre­di­tům po­mo­cí při­hlá­še­ní k účtu. Uži­va­tel vidí, kolik kre­di­tů na jeho účtu zbývá, a po­mo­cí soft­wa­ru M4 Per­so­nal může pro­vá­dět pře­vo­dy do po­ža­do­va­ných for­má­tů. Nákup dal­ších kre­di­tů pro pře­vod se stále pro­vá­dí pro­střed­nic­tvím por­tá­lu CSG eSer­vi­ces.

Stáhněte si novou verzi bezplatného CAD softwaru M4 PERSONAL  >>

 


Mohlo by vás zajímat: