Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Novinky v 3E Praha

Neděle, 31 Leden 2021 21:51

Tags: 3E Praha | CAMWorks | CNC | Novinky | Obrábění | SURFCAM | Tipy a triky

camworks-2021-sondovani-2105V po­sled­ním led­no­vém týdnu le­toš­ní­ho roku se ob­je­vi­ly na webu spo­leč­nos­ti 3E Praha En­gi­nee­ring hned dvě za­jí­ma­vé no­vin­ky. První z nich před­sta­vu­je CA­MWorks 2021 a dru­há při­ná­ší tipy a triky pro Sur­f­cam. Nová verze CAM­Works 2021 při­ná­ší celou řadu vy­lep­še­ní a no­vých funk­cí, které po­má­ha­jí plně vy­u­žít vý­ho­dy CNC stro­jů a urych­lí práci při pří­pra­vě vý­rob­ních dat.

Mezi nej­dů­le­ži­těj­ší no­vin­ky CAM­Works 2021 patří sou­stru­že­ní v se­sta­vách So­li­dworks, kon­ti­nu­ál­ně ří­ze­ná B osa pro sou­stru­že­ní, knihov­na po­lo­to­va­rů, son­do­vá­ní pro sou­struž­nic­ko/fré­zo­va­cí stro­je nebo im­port ná­stro­jů od do­da­va­te­lů Har­vey Tool a He­li­cal. Dal­ší­mi no­vin­ka­mi jsou 5osé spi­rá­lo­vé fré­zo­vá­ní bokem ná­stro­je a mi­ni­ma­li­za­ce od­klo­pe­ní v 5 osách, vál­co­vý po­lo­to­var pro fré­zo­vá­ní, nový ma­na­žer do­ku­men­tů Sho­o­p­Flo­or, vy­lep­še­ný Správ­ce syn­chro­ni­za­ce pro ob­rá­bě­ní s vy­u­ži­tím více ka­ná­lů, roz­ší­ře­né jsou mož­nos­ti ope­ra­ce Sonda, lepší je kon­t­ro­la do­ty­ku ná­stro­je pro 3osé do­kon­čo­vá­ní, vy­lep­še­na byla tech­no­lo­gic­ká da­ta­bá­ze či roz­po­zná­ní dutin s pro­měn­ným za­ob­le­ním a zko­se­ním. Zcela novým modulem je Drá­to­vé ře­zá­ní.
Celé před­sta­ve­ní na­jde­te na 3epraha.cz/novinky.
V ti­pech a tri­cích pro Sur­f­cam se do­zví­te, jak je možné de­fi­no­vat ope­ra­ci ob­rá­bě­ní, ale sa­mot­ný vý­po­čet dráhy od­lo­žit na poz­dě­ji, i s ukáz­kou po­u­ži­tí. Více na 3epraha.cz/novinky/tipy-a-triky.


Mohlo by vás zajímat: