Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na nové trhy se standardizací návrhu elektroinstalace

Úterý, 02 Únor 2021 01:34

Tags: ECAD | Eplan | eView | Rittal | Scha­e­f­fler | Son­der­maschi­e­nenbau

Mann an der Maschine im Sondermaschinenbau-2106Spo­leč­nost Scha­e­f­fler Son­der­maschi­nenbau, která na­vr­hu­je a vy­rá­bí spe­ci­ál­ní stro­je, stan­dar­di­zu­je ve svých zá­vo­dech pro­ce­sy ná­vr­hu je­jich elek­tro­in­sta­la­ce a spo­lé­há při tom na plat­for­mu EPLAN. Kaž­do­roč­ně re­a­li­zu­je při­bliž­ně 4500 pro­jek­tů – každý z nich při­tom před­sta­vu­je slo­ži­tý me­cha­t­ro­nic­ký sys­tém s mnoha ro­bo­tic­ký­mi kom­po­nen­ty. Spe­ci­a­li­zo­va­ná stro­jí­ren­ská spo­leč­nost s 1700 za­měst­nan­ci a 13 zá­vo­dy patří v ob­las­ti vý­ro­by stro­jů mezi velké hráče.

Co je u této firmy ne­ty­pic­ké ve srov­ná­ní s kon­ku­ren­cí, je to, že až dosud ob­slu­ho­va­la (téměř) jen je­di­né­ho zá­kaz­ní­ka – z čehož vy­plý­vá, že to musí jít o kli­en­ta s vel­kou me­zi­ná­rod­ní znač­kou.

Kon­struk­ce spe­ci­ál­ních stro­jů s 4 500 pro­jek­ty ročně

Spo­leč­nost Scha­e­f­fler Son­der­maschi­e­nenbau vy­ví­jí stro­je a linky na za­káz­ku pro celou kor­po­rát­ní sku­pi­nu Scha­e­f­fler Group, do níž patří. Sku­pi­na má okolo 84 200 za­měst­nan­ců ve 170 zá­vo­dech po celém světě a obrat 14,4 mi­li­ar­dy eur (za rok 2019). Scha­e­f­fler Son­der­maschi­nenbau se sou­stře­dí na vý­ro­bu mon­táž­ních sys­té­mů a zku­šeb­ních stro­jů pro vý­rob­ní linky pro to­ho­to ce­lo­svě­to­vě pů­so­bí­cí­ho do­da­va­te­le au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu.
Nej­vět­ší podíl vý­ro­by tedy před­sta­vu­jí stro­je po­ža­do­va­né zá­vo­dy vlast­ní kor­po­rát­ní sku­pi­ny. Mezi ne­dáv­né špič­ko­vé pro­jek­ty patří vývoj a re­a­li­za­ce slo­ži­tých mon­táž­ních a tes­to­va­cích linek pro mo­du­ly hyb­rid­ních po­ho­nů au­to­mo­bi­lů nebo pro nové elek­tric­ké po­ho­ny ná­prav. To jsou jen dva pří­kla­dy z 4500 pro­jek­tů, které tato di­vi­ze firmy Scha­e­f­fler ročně re­a­li­zu­je.

Vy­so­ký stupeň zna­los­tí o vý­ro­bě

Po­zo­ru­hod­ná hloub­ka vý­vo­je vý­rob­ních stro­jů má ve firmě dlou­hou tra­di­ci. V roce 1960 ini­ci­o­va­li brat­ři Georg a Wilhelm Scha­e­f­fle­ro­vé za­lo­že­ní „od­dě­le­ní vý­rob­ních za­ří­ze­ní“, které dodnes při­spí­vá k úspě­chu celé firmy Scha­e­f­fler Group. Jako do­da­va­tel úrov­ně Tier 1 pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl vy­ví­jí a vy­rá­bí Scha­e­f­fler velmi slo­ži­té vý­rob­ky, jako jsou příč­né sta­bi­li­zá­to­ry, 48V po­hon­né sys­témy a elek­tric­ké mo­du­ly ná­prav, vše podle nej­vyš­ších stan­dar­dů kva­li­ty a pod sil­ným tla­kem na cenu. Vy­so­ká úroveň zna­los­tí o vý­ro­bě je zde vel­kou vý­ho­dou.

Kolem 60 % z 1700 za­měst­nan­ců spo­leč­nos­ti Scha­e­f­fler Son­der­maschi­e­nenbau po celém světě pra­cu­je ve vý­vo­jo­vých a kon­strukč­ních od­dě­le­ních, kde na­vr­hu­jí pro své zá­kaz­ní­ky ře­še­ní na za­káz­ku. Stále dů­le­ži­těj­ší roli hraje také soft­ware. Pro téměř všech­ny pro­jek­ty stro­jů pro au­to­ma­ti­zo­va­nou mon­táž jsou pro­gra­mo­vá­ny také in­for­mač­ní vý­rob­ní sys­témy a know-how jde mno­hem hlou­bě­ji. Vý­vo­já­ři na­pří­klad vy­tvá­ře­jí apli­ka­ce pro sle­do­vá­ní stavu stro­jů, aby tak zvý­ši­li pro­duk­ti­vi­tu a do­stup­nost vý­rob­ní tech­ni­ky v ná­roč­ném prů­mys­lo­vém pro­stře­dí.

Stefan Vietz-2106
Ste­fan Vietz, elek­tro­kon­struk­tér v zá­vo­dě v Er­lan­ge­nu v Ně­mec­ku, pra­cu­je s ko­le­gy z ji­ných zá­vo­dů na vý­vo­ji stan­dar­di­zo­va­né plat­for­my ECAD za­lo­že­né na sys­té­mech EPLAN.

Ot­ví­rá­ní ex­ter­ním kli­en­tům

Až do­ne­dáv­na vy­ví­je­la a re­a­li­zo­va­la spo­leč­nost Scha­e­f­fler Son­der­maschi­e­nenbau stro­je téměř vý­hrad­ně pro vnitř­ní po­tře­bu pod­ni­ků kor­po­rát­ní sku­pi­ny – a měla ne­u­stá­le co dělat, jak do­klá­dá počet 4 500 pro­jek­tů ročně. Nyní di­vi­ze zpří­stupňuje své know-how i ex­ter­ním zá­kaz­ní­kům. Za­mě­ře­ní je na mon­táž­ní a zku­šeb­ní stro­je, stej­ně jako na brus­ky a ho­no­va­cí stro­je v kom­bi­na­ci se zna­lost­mi v obo­rech ro­bo­ti­ky, stroj­ní­ho vi­dě­ní, ma­ni­pu­lač­ní tech­ni­ky a vý­rob­ních in­for­mač­ních sys­té­mů.

Stan­dar­di­za­ce elek­tro­kon­struk­ce – s ře­še­ním EPLAN

Ote­ví­rá­ní zá­kaz­ní­kům mimo sku­pi­nu bylo jen jed­ním z fak­to­rů, který vy­vo­lal po­tře­bu stan­dar­di­zo­vat soft­ware pro elek­tro­kon­struk­ci v růz­ných zá­vo­dech pod­ni­ku, např. v Er­lan­ge­nu a Bühlu v Ně­mec­ku nebo v Tchaj-cchan­gu v Číně, kde mají svá vlast­ní vý­vo­jo­vá od­dě­le­ní. Tyto zá­vo­dy – stej­ně jako další – pra­cu­jí s plat­for­mou EPLAN, ale vy­u­ží­va­jí ji různě.
Cílem je vy­tvo­řit glo­bál­ně stan­dar­di­zo­va­né vý­vo­jo­vé pro­ce­sy za­lo­že­né na ře­še­ní EPLAN. Za tento úkol je od­po­věd­ný pro­jek­to­vý tým elek­tro­kon­struk­té­rů – klí­čo­vých uži­va­te­lů EPLAN.

Soft­wa­ro­vě stan­dar­di­zo­va­né ša­b­lo­ny, makra s obo­ha­ce­ný­mi daty

V pro­ce­su stan­dar­di­za­ce se tým za­mě­řil na glo­bál­ní stan­dar­dy a normy, zvláš­tě EN 81346: Prů­mys­lo­vé sys­témy, in­sta­la­ce a za­ří­ze­ní a prů­mys­lo­vé pro­duk­ty – Zá­sa­dy struk­tu­ro­vá­ní a re­fe­renč­ní ozna­čo­vá­ní. Zá­klad­ní in­for­ma­ce, jako iden­ti­fi­ka­ce za­ří­ze­ní a jeho při­řa­ze­ní kon­krét­ní lo­ka­li­tě nebo lince, jsou nor­ma­li­zo­vá­ny, a stan­dar­di­zo­ván je také ma­nage­ment pří­stro­jů. A skoro ani netře­ba do­dá­vat, že každý kom­po­nent se všemi pří­sluš­ný­mi daty je ulo­žen také v sys­té­mu ERP.

Sascha Jager-2106
Elek­tro­kon­struk­tér a klí­čo­vý uži­va­tel EPLAN Sascha Jäger v zá­vo­dě v Bühlu, Ně­mec­ko: „Naše kon­cep­ce – stan­dar­di­zo­va­ná a z velké části au­to­ma­ti­zo­va­ná in­že­nýr­ská práce za­lo­že­ná na jed­not­né da­ta­bá­zi.“

Pro zjed­no­du­še­ní kon­struk­ce vy­tvá­ří tým pro opa­ko­va­ně po­u­ží­va­né pří­stro­je makra s jas­ným cílem při­řa­dit kaž­dé­mu pří­stro­ji co nej­úpl­něj­ší sadu dat. To usnadňuje vý­ro­bu stro­jů. Zá­sad­ní prin­cip: „Každý, kdo po­tře­bu­je data ja­ké­ho­ko­liv typu, by je měl do­stat.“ V po­za­dí to­ho­to prin­ci­pu je trend, že v bu­douc­nu bude více a více ex­ter­ních zá­kaz­ní­ků vy­ža­do­vat tato data také, např. pro před­běž­nou pře­jím­ku stro­jů.

Stan­dar­di­za­ce na úrov­ni za­ří­ze­ní vede ke kom­po­nen­tům, které mohou být pro­po­je­ny s mi­ni­mál­ním úsi­lím. Jestli­že si tedy např. zá­kaz­ník vy­be­re ří­di­cí modul nebo elek­tro­mo­tor od ji­né­ho vý­rob­ce, není to žádný pro­blém.
V ně­kte­rých zá­vo­dech už se po­u­ží­vá pro­sto­ro­vý 3D návrh kon­struk­ce roz­vadě­če ří­di­cí­ho sys­té­mu vy­tvo­ře­ný v EPLAN Pro Panel. V bu­douc­nu s ním budou pra­co­vat kon­strukč­ní stře­dis­ka všech zá­vo­dů.

Za­vá­dě­jí se 3D kon­struk­ce roz­vadě­čů

V ně­mec­kém Bühlu již Scha­e­f­fler po­u­ží­vá EPLAN Pro Panel k vy­tvá­ře­ní troj­roz­měr­ných ná­vrhů roz­vadě­čů ří­di­cích sys­té­mů pro vý­rob­ní stro­je a linky (obr. 4). V bu­douc­nu bude EPLAN Pro Panel po­u­ží­ván v zá­vo­dech po celém světě, pro­to­že jeho vý­ho­dy pro firmu jsou zcela zřej­mé. Umís­tí-li pro­jek­tant frek­venč­ní měnič na mon­táž­ní panel, vzor vr­tá­ní se au­to­ma­tic­ky uloží a data lze pře­nést do sys­té­mu Per­fo­rex jako sou­bor DXF. To šetří čas při kon­struk­ci i vý­ro­bě. Zá­sad­ní je tedy kon­ti­nu­i­ta dat – po­u­ži­jí-li se roz­vadě­čo­vé skří­ně Rit­tal, od­ra­zí se to nejen v roz­vr­že­ní skří­ně, ale také v ovlá­dá­ní kli­ma­ti­za­ce po­mo­cí apli­ka­ce Rit­tal Therm.

Au­to­ma­tic­ký návrh tras a eView

Mezi další plá­no­va­né kroky patří ex­port dat z Pro Panel pro ex­ter­ní vý­rob­ce ka­be­lo­vé kon­fek­ce. Vý­stu­pem jsou ozna­če­né vo­di­če s kon­cov­ka­mi nebo ho­to­vé svaz­ky vo­di­čů. To šetří čas a zvy­šu­je efek­ti­vi­tu zejmé­na u pro­jek­tů vy­u­ží­va­jí­cích ame­ric­ký stan­dard UL.

Mann schaut in Tablet neben Flieband master-2106
Nový stan­dard: table­ty s EPLAN eView pod­po­ru­jí tech­nic­ké pra­cov­ní­ky při uvá­dě­ní do pro­vo­zu.

Právě teď tes­tu­jí klí­čo­ví uži­va­te­lé apli­ka­ci EPLAN eView jako pod­po­ru své práce např. při uvá­dě­ní stro­jů do pro­vo­zu. Pra­cov­ní­ci vý­rob­ní­ho od­dě­le­ní nebo tech­ni­ci při uvá­dě­ní do pro­vo­zu si mohou na table­tu vy­vo­lat sché­ma­ta za­ří­ze­ní a po­mo­cí pří­ka­zu jump přímo zob­ra­zit po­drob­nos­ti (obr. 5 a 6). Již tedy není třeba sché­ma­ta tisk­nout a ta nej­no­věj­ší data jsou vždy po ruce.

eViewFree-2106
Vý­ho­da eView: pra­cov­ní­ci vý­ro­by nebo tech­ni­ci uvá­dě­ní do pro­vo­zu si mohou na table­tu vy­vo­lat sché­ma­ta za­ří­ze­ní a po­mo­cí pří­ka­zu jump přímo zob­ra­zit po­drob­nos­ti

Tech­nik při uvá­dě­ní do pro­vo­zu může po­mo­cí funk­ce red­li­ning přímo ozna­čit, pro­ve­de-li na místě in­sta­la­ce ja­ké­ko­liv změny. Na jed­nom sys­té­mu tak mohou při uvá­dě­ní do pro­vo­zu sou­čas­ně pra­co­vat tři nebo čtyři tech­ni­ci a vždy mají před sebou stej­nou, ak­tu­ál­ní verzi do­ku­men­ta­ce. Řeší se tím také ko­mu­ni­ka­ce s pro­gra­má­to­ry – a to nejen při uvá­dě­ní do pro­vo­zu.

Na správ­né cestě k úspě­chu na trhu

Dva roky po za­há­je­ní pro­jek­tu nejsou klí­čo­ví uži­va­te­lé ještě pře­svěd­če­ni, že by do­sáh­li svých cílů, ale roz­hod­ně jsou na správ­né cestě. Byly do­kon­če­ny vý­znam­né kroky v ob­las­ti stan­dar­di­za­ce. Spo­leč­nost Scha­e­f­fler Son­der­maschi­e­nenbau se již uved­la na ex­ter­ním trhu a do­da­la první stro­je zá­kaz­ní­kům mimo sku­pi­nu Scha­e­f­fler Group.


Mohlo by vás zajímat: