Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Aplikace Auta Super místo návštěvy showroomu

Pondělí, 15 Únor 2021 11:15

Tags: Android | Aplikace | Auta Super | Automobily | iOS | Rozšířená realita | Showroom | Virtuální realita

AS-2108Nová mo­bil­ní apli­ka­ce spo­leč­nos­ti Auta Super do­vo­lu­je zá­jem­ci si pro­hléd­nout vůz z ak­tu­ál­ní na­bíd­ky ni­ko­liv na­ži­vo, ale v roz­ší­ře­né (AR) a vir­tu­ál­ní re­a­li­tě (VR), která tu sku­teč­nou věrně na­po­do­bu­je, do­vo­lu­je. Apli­ka­ce je do­stup­ná pro za­ří­ze­ní iOS i pro An­dro­id a do­ko­na­le si­mu­lu­je re­ál­nou ná­vště­vu fi­rem­ní­ho showro­o­mu v Praze. Uži­va­tel vstou­pí přímo do před­vá­dě­cí­ho pro­sto­ru, v němž se lze volně pro­chá­zet a pro­hlí­žet si na­bí­ze­né znač­ky au­to­mo­bi­lů ze všech stran.

Jde v podstatě o pl­no­hod­not­nou al­ter­na­ti­vu osob­ní ná­vštěvy, kdy si zá­kaz­ní­ci mohou z po­hod­lí do­mo­va, nebo z kte­ré­ho­ko­liv ji­né­ho místa na světě, ne­zá­vaz­ně a v klidu pro­hléd­nout na­bí­ze­né vozy a v pří­pa­dě zájmu pro­dej­ce kon­tak­to­vat.
Stačí klik­nout na kon­krét­ní model a uži­va­te­li se načte jeho po­do­ba ve 3D. Na po­stran­ní liště pak uvidí na fo­to­gra­fi­ích kon­krét­ní do­stup­né vozy, při­čemž si díky kon­fi­gu­rá­to­ru barev může zob­ra­zit do­stup­né ba­rev­né va­ri­an­ty. Dále si zde pře­čte po­drob­né in­for­ma­ce o na­bí­ze­ném vo­zi­dle včet­ně ceny, k dis­po­zi­ci je i vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ka in­te­ri­é­ru a fo­to­ga­le­rie. Funk­ce AR umožňuje uži­va­te­li umís­tit vi­zu­ál­ně vy­bra­né vo­zi­dlo v re­ál­né ve­li­kos­ti do své ga­rá­že, nebo před dům, a to po­mo­cí jeho mo­bil­ní­ho za­ří­ze­ní. Ne­chy­bí in­for­ma­ce o fi­nan­co­vá­ní a po­jiš­tě­ní vozu, přímý kon­takt s pro­dej­cem a mož­nost sdí­le­ní vy­bra­né­ho vozu.

 AS VIP-2108

Sou­čás­tí vir­tu­ál­ní­ho showro­o­mu je rov­něž VIP zóna. Kli­en­ti se skrze apli­ka­ci se­zná­mí s vozy, které jsou v na­bíd­ce, ale nelze je pro­za­tím pre­zen­to­vat v in­zer­ci. Pří­stup do VIP zóny je pod­mí­ně­ný za­dá­ním hesla, při­čemž ne vždy bude na­bíd­ka pří­stup­ná všem uži­va­te­lům apli­ka­ce. Firma Auta Super pra­cu­je na dal­ším roz­ší­ře­ní funk­cí a po­stup­ném doplňování mo­de­lů vo­zi­del z na­bíd­ky. Apli­ka­ce bude do bu­douc­na umožňovat vi­zu­a­li­za­ci na­bí­ze­ných úprav vozů od AS-Per­for­man­ce.cz v po­do­bě po­le­pů, body kitů, tóno­vá­ní oken a dále pro­hlíd­ku ekozóny. Mož­nos­ti vy­u­ži­tí vir­tu­ál­ní re­a­li­ty jsou ne­o­me­ze­né.


Mohlo by vás zajímat: