Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Detekce a lokalizace úniků stlačeného vzduchu a plynů

Úterý, 16 Únor 2021 11:38

Tags: Akustické kamery | TMV SS | Únik plynů | Vzdělávání | Webáře

NL Leak-close-up 01-2108Stla­če­ný vzduch je nej­draž­ším mé­di­em v prů­mys­lo­vých pod­ni­cích. Zveme vás ve dnech 2. a 9. břez­na 2021 na webi­nář vě­no­va­ný této pro­ble­ma­ti­ce včet­ně prak­tic­kých uká­zek de­tek­ce a kvan­ti­fi­ka­ce úniků nejen stla­če­né­ho vzdu­chu, ale i ji­ných plynů po­mo­cí akus­tic­kých kamer. Po­psá­ny budou i apli­ka­ce tý­ka­jí­cí se de­tek­ce čás­teč­ných vý­bo­jů spo­leč­ně s ur­če­ním pří­či­ny je­jich vzni­ku.

Se­mi­nář or­ga­ni­zu­je spo­leč­nost TMV SS, která do­da­la řá­do­vě de­sít­ky těch­to kamer na trh ČR a SROV. Se­znam­te se i vy s mož­nos­tí apli­ka­cí těch­to vy­so­ce za­jí­ma­vých za­ří­ze­ní.

Ter­mí­ny: úterý 2. břez­na 2021 v 9:00 a úterý 9. břez­na 2021 v 9:00

Webi­nář je zdar­ma a při­hlá­sit se na něj mů­že­te zde:

Klik button OK

 

 

 

 

www.tmvss.cz

NL-Camera-leaks 655


Mohlo by vás zajímat: