Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Nejlepší nástroj pro odhrotování je ESPRIT

Středa, 24 Únor 2021 18:49

Tags: CAD | CAM | DP Technology | ESPRIT | Obrábění | Odhrotování | Webinar

deburring-webinar-2109Při­hlaste se na webi­ná­ř 25. února ve 20:00 hodin, ve kte­rém se do­zví­te, proč je ESPRIT CAM nej­lep­ším ná­stro­jem pro od­hro­to­vá­ní ve vaší pro­gra­mo­va­cí sadě ná­stro­jů. Ruční práce na ponku může být ná­klad­ná a ča­so­vě ná­roč­ná. Na tomto živém webi­ná­ři uvi­dí­te, jak může ESPRIT zvý­šit kva­li­tu ob­rá­bě­ných dílů od­hro­to­vá­ním na ob­rá­bě­cím stro­ji. ESPRIT má mnoho uži­teč­ných ovlá­da­cích prvků pro od­hro­to­vá­ní, od velmi jed­no­du­ché­ho až po nej­slo­ži­těj­ší.

V tomto webi­ná­ři se na­u­čí­te:

  • Jak po­u­ží­vat me­to­du od­hro­to­vá­ní od Espri­tu při 2,5- až 5osém ob­rá­bě­ní
  • Osvěd­če­né po­stu­py pro od­st­raňování os­t­rých hran při sou­stru­že­ní
  • Jak po­u­ží­vat ve­sta­vě­né CAD funk­ce Espri­tu k pří­pra­vě 3D mo­de­lů pro od­hro­to­vá­ní
  • Me­to­dy pro ur­če­ní, které cykly jsou nej­vhod­něj­ší pro různé funk­ce

 Re­gis­truj­te se zde 

 


Mohlo by vás zajímat: