Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové služby 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS nejen pro studenty

Pondělí, 08 Březen 2021 14:24

Tags: 3DEXPERIENCE | Dassault Systemès | Makers | Navrhování | SolidWorks | Spolupráce | Students

Copyright Dassault Systemes-2111Das­sault Sys­tè­mes ozná­mi­la spuš­tě­ní dvou slu­žeb, které při­ne­sou nové způ­so­by na­vr­ho­vá­ní, spo­lu­prá­ce, sdí­le­ní a mož­nost vy­nik­nout: 3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works for Ma­kers a 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­d­works for Stu­dents. Služ­by, které, byly spo­leč­nos­tí Dassault Systèmes před­sta­ve­ny v rámci vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2021, jak jsme čte­ná­ře in­for­mo­va­li, po­skyt­nou tvůr­cům a stu­den­tům clou­do­vý pří­stup k nej­vý­kon­něj­ší­mu di­gi­tál­ní­mu pro­stře­dí pro na­vr­ho­vá­ní, pro­jek­to­vá­ní a spo­lu­prá­ci na ino­va­cích.

3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works for Ma­kers na­bí­zí tvůr­cům, men­to­rům a ná­pa­dům spo­leč­ný pro­stor, kde mohou tvo­řit a spo­lu­pra­co­vat. Di­gi­tál­ní nad­šen­ci mohou po­mo­cí apli­ka­cí 3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works Pro­fes­si­o­nal, 3D Cre­a­tor a 3D Sculp­tor sdí­let své osob­ní pro­jek­ty s glo­bál­ní de­sig­nér­skou ko­mu­ni­tou Ma­de­in3D (za­ští­tě­nou Das­sault Sys­tè­mes za účas­ti tvůr­ců, in­flu­en­ce­rů a ino­vá­to­rů), díky níž zís­ka­jí pomoc a in­spi­ra­ci.

3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works for Stu­dents po­má­há při­pra­vo­vat stu­den­ty na za­měst­ná­ní na vy­so­ce kon­ku­renč­ním trhu práce tím, že roz­ví­jí je­jich do­ved­nos­ti v ob­las­ti pro­jek­to­vá­ní, ří­ze­ní pro­jek­tů a ana­lý­zy dat. Všech­ny tyto schop­nos­ti jsou dnes v oboru velmi vy­hle­dá­va­né. Služ­ba, ke které se lze při­po­jit od­kud­ko­li, za­hr­nu­je 3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works Stu­dent, 3D De­signer Stu­dent a apli­ka­ce Colla­bo­ra­ti­ve Busi­ness a In­dust­ry In­no­va­tor. Uži­va­te­lé tak zís­ka­jí pří­stup ke glo­bál­ní on­li­ne ko­mu­ni­tě vrs­tev­ní­ků a od­bor­ní­ků na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce a dvě v oboru uzná­va­né cer­ti­fi­ka­ce.

V ná­vaz­nos­ti na spuš­tě­ní 3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works for Stu­dents uspo­řá­da­la Dassault Systèmes během kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2021 svůj první „World Wide Vir­tu­al Ca­reer Fair“ (Ce­lo­svě­to­vý vir­tu­ál­ní pra­cov­ní ve­letrh). Stu­den­ti vy­so­kých škol ze Se­ver­ní Ame­ri­ky, Ev­ro­py a Ja­pon­ska zde měli pří­le­ži­tost se­tkat se a na­vá­zat kon­takt s glo­bál­ním týmem pro zís­ká­vá­ní ta­len­tů spo­leč­nos­ti Das­sault Sys­tè­mes a se zá­kaz­ní­ky So­li­dworks.

Podle ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le So­lid­Works Giana Paola Bas­si­ho mohou stu­den­ti velmi záhy vy­u­žít správ­né ná­stro­je k roz­vo­ji do­ved­nos­tí po­ža­do­va­ných ve svém oboru, a být tak úspěš­ní ve své práci. Tvůr­ci se mohou stát sou­čás­tí ko­mu­ni­ty, která sdílí vášeň pro na­vr­ho­vá­ní pro­duk­tů a je při­pra­ve­na vy­po­mo­ci svými od­bor­ný­mi zna­lost­mi a tou­hou po spo­lu­prá­ci. Obě stra­ny tak zís­ká­va­jí zna­los­ti a know-how po­třeb­né k tomu, aby mohly vy­tvá­řet je­di­neč­né hod­no­ty. Jedná se o re­vo­luč­ní služ­bu tra­dič­ní­ho ře­še­ní So­lid­works, která je při­po­je­ná a spra­vo­va­ná plat­for­mou 3DE­x­pe­ri­en­ce.

3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works for Stu­dents bude k dis­po­zi­ci v květ­nu 2021 a 3DE­x­pe­ri­en­ce So­lid­works for Ma­kers ve druhé po­lo­vi­ně to­ho­to roku, a to pro­střed­nic­tvím snad­né­ho on-line ná­ku­pu na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce.


Mohlo by vás zajímat: