Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Získejte náskok díky GOM kurzům

Pondělí, 08 Březen 2021 23:50

Tags: 3D měření | AUKOM | GOM | Kontrola kvality | Kurzy | Metrologie | Školení | Vzdělávání

GOM Training-1-2111GOM, spe­ci­a­lis­ta na 3D me­t­ro­lo­gii, opět roz­ší­řil svůj vzdě­lá­va­cí pro­gram. Ve více než 40 do­stup­ných kur­zech mohou zá­kaz­ní­ci roz­ší­řit své zna­los­ti op­tic­ké me­t­ro­lo­gie, 3D mě­ři­cích sys­té­mů a in­spekč­ní­ho GOM soft­wa­ru. Kurzy jsou k dis­po­zi­ci na místě, on-line živě nebo on-line jako eLear­ning a na­bí­ze­jí te­o­re­tic­ké a prak­tic­ké zna­los­ti pro­střed­nic­tvím před­vá­dě­ček a cvi­če­ní.

Pro­gram za­hr­nu­je úvod­ní ško­le­ní za­mě­ře­né na GOM mě­ři­cí sys­témy a soft­ware až po spe­ci­fic­ké od­bor­né kurzy pro od­vět­ví jako au­to­mo­bi­lo­vý, le­tec­ký prů­my­sl a slé­vá­ren­ství. Ško­li­te­lé GOMu také na­bí­ze­jí obec­né kurzy mě­ři­cí tech­ni­ky od ně­mec­ké aso­ci­a­ce AUKOM pro ško­le­ní me­t­ro­lo­gie.

GOM Training-2-2111

Pokud jsou uži­va­te­lé dobře vy­ško­le­ni, mohou po­u­ží­vat 3D mě­ři­cí sys­témy a soft­ware pro tes­to­vá­ní a kon­t­ro­lu s vy­so­kou účin­nos­tí. Efek­tiv­ním pro­vo­zem sys­té­mů a ob­rat­ným po­u­ží­vá­ním soft­wa­ru mohou dále urych­lit nejen za­jiš­ťo­vá­ní kva­li­ty, ale i pro­ce­sy vý­vo­je pro­duk­tů. Veš­ke­rá GOM ško­le­ní za­hr­nu­jí vy­svět­le­ní soft­wa­ro­vých funk­cí, prak­tic­ká mě­ře­ní a kon­t­rol­ní cvi­če­ní s vy­u­ži­tím ukáz­ko­vých dat a zá­vě­reč­ný test po­cho­pe­ní pro­bra­né látky.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.gom.com/en/services/gom-training.


Mohlo by vás zajímat: