Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Udržitelnost a sociální otázky byly v pandemii přesunuty na vedlejší kolej

Čtvrtek, 11 Březen 2021 13:34

Spo­leč­nost Epson zve­řej­ni­la zprá­vu o vý­vo­ji tzv. indexu udr­ži­tel­nos­ti, ve které se za­mě­řu­je na mě­ní­cí se pri­o­ri­ty a oče­ká­vá­ní tý­ka­jí­cí se udr­ži­tel­nos­ti a so­ci­ál­ních otá­zek. Zprá­va ob­sa­hu­je poz­nat­ky z průz­ku­mu pro­bí­ha­jí­cí­ho v let­ních mě­sí­cích pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru. Ví­ce než 4 000 res­pon­den­tů z ce­lé Ev­ro­py a Blíz­ké­ho vý­cho­du by­lo do­tá­zá­no na své jed­ná­ní a pří­stup k otáz­ce udr­ži­tel­nos­ti. Vý­sled­ky uka­zu­jí na mě­ní­cí se pri­o­ri­ty a roz­dí­ly v ná­zo­rech za­in­te­re­so­va­ných stran, růz­ných ge­ne­ra­cí a regionů.

Výsledná zpráva popisuje příležitosti i hrozby vyplývající z očekávání zákazníků a zaměstnanců, které neodpovídají aktuálním prioritám firem. Navzdory požadavkům zákazníků a zaměstnanců byla udržitelnost a sociální otázky v roce 2020 prioritou pro méně než čtvrtinu společností.

Je pochopitelné, že nový tlak vyvolaný pandemií koronaviru nutí společnosti přehodnotit své priority. Udržitelnost a sociální otázky byly bohužel podle všeho přesunuty na vedlejší kolej a 76 % společností potvrdilo, že je nezařadily do svých tří hlavních obchodních priorit. Pozitivní však je, že po skončení krize můžeme očekávat návrat těchto otázek do popředí zájmu. 65 % respondentů uvádí, že tyto problémy budou po pandemii hrát důležitou roli.

Klíčové poznatky z průzkumu obsažené ve zprávě o indexu udržitelnosti:

  • V průběhu koronavirové krize udržitelnost a otázky sociálního dopadu považovala za jednu ze tří hlavních priorit méně než čtvrtina společností v Evropě a na Blízkém východě.
  • To se liší od názoru širší veřejnosti, v níž jsou ekologické a sociální problémy považovány za důležité 71 % respondentů (jak zákazníků, tak zaměstnanců).
  • A 83 % tvrdí, že ekologický a sociální aspekt produktů a služeb, které sami nakupují, hraje důležitou roli.
  • Zatímco 81 % zaměstnanců uvedlo, že je pro ně důležité, aby jejich zaměstnavatel podporoval sociálně a ekologicky prospěšnou činnost.
  • Pokud jde o plánování budoucnosti v souladu s pozitivním dopadem na životní prostředí, příkladem jdou vedoucí pracovníci v oblasti IT. To nepochybně podpoří společnosti, které chtějí tyto problémy upřednostnit v období po koronaviru a které budou chtít své úsilí sjednotit s očekáváním zákazníků a zainteresovaných stran.
  • Zaměstnanci v kancelářích i zaměstnanci pracující z domova uvedli, že environmentální aspekty hrají u produktů, které používají, důležitou úlohu (70 % uvádí, že technologie pro práci z domova musí dlouho vydržet, šetřit energii nebo pomáhat snižovat množství odpadu).

Ti, kteří věří, že ke zlepšení udržitelnosti jejich společnosti by měla být použita zelená technologie

Pokud jde o plánování budoucnosti s ohledem na pozitivní dopad na životní prostředí, příkladem jdou vedoucí pracovníci v IT, přičemž 79 % očekává, že ekologické a sociální otázky získají po pandemii koronaviru na důležitosti. To lze vysvětlit tím, že mají lepší přehled a znalost jednoduchých technologických řešení, která mají k dispozici. Jsou tak schopni je lépe implementovat a monitorovat jejich dopad.

Pokud jde o kancelářské technologie, udržitelnost a snižování nákladů spolu mohou jít ruku v ruce. Tato řešení jsou však často přehlížena makroekonomickými trendy, jako jsou větrné turbíny a solární panely, které vedou k dojmu, že udržitelnost může být nedostupná a nákladná.

Podle průzkumu by i ovšem zaměstnanci přáli, aby jejich zaměstnavatelé pečlivěji vybírali poskytnuté firemní zařízení (na doma a v kanceláři). 70 % z nich uvádí, že je nezbytné, aby produkty dlouho vydržely, byly úsporné a/nebo pomáhaly snižovat množství odpadu.

A ačkoli jsou generační rozdíly v rámci průzkumu zcela zjevné – více než 76 % osob mladších 22 let a 71 % ve věku 23–37 let očekává, že společenské a ekologické problémy budou po pandemii koronaviru ještě důležitější, oproti pouhým 55 % respondentů ve věku 54 let a více, je to právě starší generace, kdo pohání poptávku po energetické účinnosti, odolnosti a snižování odpadů.

Další informace a zprávu o indexu udržitelnosti naleznete zde: https://www.epson.cz/eco-values