Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens rozšiřuje možnosti Simcenter STAR-CCM+

Pondělí, 22 Březen 2021 12:43

Tags: AWS | CFD | HPC | Siemens | Sim­cen­ter | Soft­wa­re | STAR-CCM+

Siemens SimcenterStarCCM2113Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil do­stup­nost nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Sim­cen­ter STAR-CCM+, který do­sá­hl sta­tu­su kom­pe­ten­ce Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) High Per­for­man­ce Com­pu­ting (HPC). Toto ozna­če­ní uzná­vá, že Si­e­mens pro­ká­zal hlu­bo­ké zku­še­nos­ti, které po­má­ha­jí zá­kaz­ní­kům op­ti­ma­li­zo­vat je­jich HPC pra­cov­ní vy­tí­že­ní pro výkon a efek­ti­vi­tu po­mo­cí elas­tic­ké a šká­lo­va­tel­né clou­do­vé in­fra­struk­tu­ry AWS.

Nej­no­věj­ší verze mul­ti­fy­zi­kál­ní­ho soft­wa­ru vý­po­čet­ní dy­na­mi­ky te­ku­tin (CFD) ob­sa­hu­je nové funk­ce, které po­má­ha­jí kon­struk­té­rům mo­de­lo­vat slo­ži­tost dneš­ních pro­duk­tů a pro­zkou­má­vat mož­nos­ti ná­vr­hu, aby mohli ino­vo­vat rych­le­ji než kdy dříve. Sim­cen­ter STAR-CCM+ je sou­čás­tí port­fo­lia si­mu­lač­ních a tes­to­va­cích ře­še­ní Sim­cen­ter v rámci port­fo­lia in­te­gro­va­né­ho soft­wa­ru a slu­žeb Xce­le­ra­tor spo­leč­nos­ti Si­e­mens.
Další in­for­ma­ce o tom, jak může Sim­cen­ter STAR-CCM + dodat nej­kom­plex­něj­ší di­gi­tál­ní dvoj­če, na­lez­ne­te zde. Další in­for­ma­ce o AWS HPC Com­pe­ten­cy na­lez­ne­te zde.

 


Mohlo by vás zajímat: