Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP nově navázala partnerství s Nissanem a Fordem

Úterý, 30 Březen 2021 22:46

Tags: 3D tisk | Ford | HP Inc. | HP Multi Jet Fusion | Nissan | SOLIZE

NIsmo Heritage Part-2114Spo­leč­nost Nissan ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí HP Inc. a před­ním di­gi­tál­ním vý­rob­cem SO­LI­ZE Cor­po­rati­on in­for­mo­va­ly o svém plánu po­u­žít tech­no­lo­gie 3D tisku k re­vo­luč­ní pro­mě­ně vý­ro­by ná­hrad­ních dílů, která jim umož­ní uspo­ko­jit ce­lo­svě­to­vou po­ptáv­ku po ná­hrad­ních dí­lech do star­ších vozů. Spo­lu­prá­ce mezi HP a Nissa­nem umož­ní vy­rá­bět ná­hrad­ní díly v prů­mys­lo­vé kva­li­tě pro vo­zi­dla Nissan Mo­tor­sports (NISMO) a vy­tvo­řit sys­témy pro vý­ro­bu just-in-time s fle­xi­bil­ní­mi mož­nost­mi úpra­vy de­sig­nu, které uspo­ko­jí po­ptáv­ku a sníží ná­kla­dy.

Díky po­kro­či­lým funk­cím, po­sky­to­va­ným plat­for­mou HP Multi Jet Fusi­on, do­ká­že Nissan:

  • s vy­so­kou efek­ti­vi­tou vy­rá­bět a do­dá­vat ná­hrad­ní díly v prů­mys­lo­vé kva­li­tě pro vo­zi­dla Nissan Mo­tor­sports (NISMO) včet­ně plas­to­vé­ho chrá­ni­če pro R32 Nissan Sky­li­ne GT-R,
  • vy­u­žít výhod fle­xi­bil­ní­ho de­sig­nu a vý­rob­ních sys­té­mů just-in-time k uspo­ko­je­ní po­ptáv­ky po kon­strukč­ně slo­ži­tých dí­lech při sou­čas­ném sní­že­ní ná­kla­dů,
  • pře­bu­do­vat svůj do­da­va­tel­ský ře­tě­zec a za­vést udr­ži­tel­nou vý­ro­bu, která sníží množ­ství prů­mys­lo­vých od­pa­dů i emisí CO2 během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu.

Tento krok znovu po­tvr­zu­je dů­vě­ru au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu ve 3D tisk jako tech­no­lo­gii umožňující zvý­šit odol­nost do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce a per­so­na­li­zo­vat hro­mad­nou vý­ro­bu.

Ford a HP spo­lu­pra­cu­jí na pře­mě­ně od­pa­du z 3D tisku v au­to­dí­ly

Ford a HP spo­ji­ly své síly, aby změ­ni­ly způ­sob, jakým au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl vy­u­ží­vá od­pad­ní ma­te­ri­ál z 3D tisku, a za­mys­le­ly se nad mož­nost­mi, díky nimž může udr­ži­tel­ná vý­ro­ba v au­to­mo­bi­lo­vém sek­to­ru při­spět k rych­lej­ší­mu pře­cho­du na obě­ho­vé hos­po­dář­ství. Vý­sled­kem je první pro­gram v tomto od­vět­ví, který vy­u­ží­vá po­u­ži­tý prá­šek a díly z 3D tis­ká­ren k vý­ro­bě vstři­ko­va­ných au­to­dí­lů, vhod­ných pro au­to­mo­bi­ly Ford, jako jsou ná­klad­ní vozy Super Duty F-250, aniž by tím utr­pě­la je­jich ži­vot­nost a kva­li­ta.

Ford a HP si jako svou pri­o­ri­tu sta­no­vi­ly udr­ži­tel­nost a tato nej­no­věj­ší spo­lu­prá­ce po­tvr­zu­je zá­va­zek obou spo­leč­nos­tí po­sta­vit se do čela re­vo­luč­ní­ho úsilí v této ob­las­ti. Více po­drob­nos­tí o vstup­ních ma­te­ri­á­lech a vý­sled­ných vý­rob­cích:

  • Recyklo­va­né ma­te­ri­á­ly z 3D tis­ká­ren HP se po­u­ží­va­jí k vý­ro­bě vstři­ko­va­ných spon pa­li­vo­vé­ho po­tru­bí pro ná­klad­ní vozy Super Duty F-250, aniž by tím utr­pě­la je­jich ži­vot­nost a kva­li­ta. Ford již u pa­li­vo­vých po­tru­bí stá­va­jí­cích vo­zi­del vy­ti­po­val dal­ších 10 spon, u kte­rých bude tato ino­va­ce také uplat­ně­na.
  • Takto vy­ro­be­né díly vy­ka­zu­jí lepší che­mic­kou odol­nost a odol­nost proti vlh­kos­ti než běžné spony, jsou o 7 pro­cent lehčí a o 10 pro­cent lev­něj­ší.
  • Tato spo­lu­prá­ce je je­di­neč­nou ukáz­kou bles­ko­vé­ho ře­še­ní pro­blé­mů, kdy spo­leč­nos­ti Ford a HP rych­le spo­ji­ly své síly, aby de­fi­no­va­ly pro­blém s od­pa­dem, pře­ko­na­ly tech­nic­ké pře­káž­ky a našly ře­še­ní – to vše za méně než rok.
  • Tento pro­gram opět po­tvr­zu­je eko­lo­gic­ké vý­ho­dy 3D tisku a uka­zu­je, jak může me­zi­o­bo­ro­vá spo­lu­prá­ce pod­ní­tit roz­voj obě­ho­vé­ho hos­po­dář­ství.
  • Při re­a­li­za­ci to­ho­to pro­gra­mu se ke spo­leč­nos­tem Ford a HP při­po­ji­ly také firmy Smi­le­Di­rectClub, La­verg­ne a ARa­y­mond, které po­skyt­ly ma­te­ri­á­ly a mon­táž­ní sys­témy.

Tento vý­rob­ní pro­ces, který je první svého druhu a byl vy­vi­nut za méně než rok, při­ná­ší nejen spo­lu­prá­ci na­příč od­vět­ví­mi, ale roz­ši­řu­je dopad udr­ži­tel­ných vý­rob­ních po­stu­pů na celý hod­no­to­vý ře­tě­zec. Spo­leč­nos­ti Ford a HP jsou pře­svěd­če­ny o tom, že to, co je lepší pro pří­ro­du, je také lepší pro pod­ni­ká­ní.


Mohlo by vás zajímat: