Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon obohacuje Smart Manufacturing akvizicí CADLM

Pátek, 09 Duben 2021 22:57

Tags: CADLM | CAE | Digitální dvojčata | Hexagon | ODYSEE | PLM | Simulace | Umělá inteligence

CADLM-Acquisition-2115He­xa­gon ozná­mil 1. dubna 2021 akvi­zi­ci firmy CADLM, prů­kop­ní­ka v pod­po­ře CAE umě­lou in­te­li­gen­cí (AI) a stro­jo­vým uče­ním pro pře­vrat­ný dopad si­mu­la­ce na vý­vo­jo­vé pro­ce­sy a ži­vot­ní cykly pro­duk­tu. Spo­leč­nost CADLM se síd­lem ve Fran­cii byla za­lo­že­na v roce 1989 a má dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti s vý­vo­jem vý­po­čet­ních ná­vr­ho­vých a op­ti­ma­li­zač­ních metod pro prů­mys­lo­vé vý­rob­ky a pro­ce­sy.

Od roku 2014 vy­ví­jí ře­še­ní pro AI a stro­jo­vé učení. Její soft­wa­ro­vá plat­for­ma Odys­see apli­ku­je umě­lou in­te­li­gen­ci a stro­jo­vé učení na data ze sen­zo­rů v re­ál­ném světě se si­mu­lač­ní­mi daty za­lo­že­ný­mi na fy­zi­ce, aby vy­tvo­ři­la přes­né a pre­dik­tiv­ní mo­de­ly pro­duk­tu na efek­tiv­ní úrov­ni vý­po­čet­ní­ho vý­ko­nu. Tato kom­bi­na­ce umožňuje rych­lej­ší a efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce dy­na­mic­kých mul­ti­fy­zi­kál­ních jevů, jako na­pří­klad au­to­mo­bi­lo­vé ha­vá­rie a bez­peč­nost, které plně cha­rak­te­ri­zu­jí a chá­pou cho­vá­ní pro­duk­tu v re­ál­ném světě. Tento po­hled umožňuje kon­struk­té­rům pro­zkou­mat ná­vr­ho­vý pro­stor roz­sáh­le­ji a in­ter­ak­tiv­ně­ji a vy­lep­šo­vat pro­duk­ty nové ge­ne­ra­ce bez ne­ú­měr­ných ná­kla­dů nebo času na vý­po­čet.
Vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te nad rámec po­čá­teč­ní fáze ná­vr­hu umožňuje vý­rob­cům vy­u­ží­vat roz­po­zná­vá­ní ob­ra­zu, pre­dik­tiv­ní si­mu­la­ci a pre­dik­ci chyb k ře­še­ní pro­blé­mů, jako jsou pro­sto­je, pro­pust­nost, kva­li­ta a fle­xi­bi­li­ta v celém vý­rob­ním pro­ce­su.
CADLM bude pů­so­bit jako sou­část di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce. Akvi­zi­ce nemá žádný vý­znam­ný dopad na vý­no­sy spo­leč­nos­ti He­xa­gon. Do­kon­če­ní trans­ak­ce (uza­vře­ní) pod­lé­há běž­ným pod­mín­kám uza­vře­ní.


Mohlo by vás zajímat: