Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens kupuje OneSpin Solutions

Čtvrtek, 15 Duben 2021 23:05

Tags: Akvizice | Azini Capital | OneSpin Solutions | Siemens | Xcelerator

Siemens OneSpinSolutions April2021--2116Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware po­de­psa­la do­ho­du s lon­dýn­skou spo­leč­nos­tí Azini Ca­pi­tal o koupi mni­chov­ské spo­leč­nos­ti One­Spin So­lu­ti­ons, po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru pro for­mál­ní ově­řo­vá­ní, který po­má­há za­jis­tit in­te­gri­tu in­te­gro­va­ných ob­vo­dů (IO) a umožňuje funkč­ně správ­né, bez­peč­né, dů­vě­ry­hod­né a za­bez­pe­če­né ná­vrhy IO. Au­to­ma­ti­zo­va­né apli­ka­ce jsou stále dů­le­ži­těj­ší pro úspěš­né toky for­mál­ní­ho ově­řo­vá­ní.

For­mál­ní apli­ka­ce doplňují tra­dič­ní for­mál­ní tech­ni­ky a po­má­ha­jí zpří­stupňovat pro­ce­sy for­mál­ní­ho ově­řo­vá­ní au­to­ma­ti­za­cí a dra­ma­tic­kým zjed­no­du­še­ním běž­ných ově­řo­va­cích úkolů. Si­e­mens plá­nu­je při­dat tech­no­lo­gii One­Spin So­lu­ti­ons do port­fo­lia Xce­le­ra­tor pro au­to­ma­ti­za­ci elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA).
Uza­vře­ní akvi­zi­ce spo­leč­nos­ti One­Spin So­lu­ti­ons Si­e­mensem se oče­ká­vá ve dru­hém čtvrt­le­tí ka­len­dář­ní­ho roku 2021. Pod­mín­ky trans­ak­ce nejsou zve­řej­ně­ny.

Tisková zpráva je k dispozici na www.plm.automation.siemens.com.

 


Mohlo by vás zajímat: