Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk kupuje Upchain a posílí cloudové PDM/PLM

Středa, 21 Duben 2021 23:25

Tags: Akvizice | Autodesk | Cloud | PDM | PLM | Upchain

Autodek kupuje Upchain-2117Au­to­de­sk ku­pu­je spo­leč­nost Up­cha­in, po­sky­to­va­te­le clou­do­vých ře­še­ní pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM) a sprá­vu pro­duk­to­vých dat (PDM). Nová akvi­zi­ce po­sí­lí stá­va­jí­cí na­bíd­ku PDM a PLM ře­še­ní Au­to­de­s­ku a při­ne­se vyšší hod­no­tu pro kon­struk­té­ry, vý­rob­ce, do­da­va­te­le a další zú­čast­ně­né stra­ny díky po­sí­le­ní mož­nos­tí spo­lu­prá­ce v celém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci, ne­zá­vis­le na kon­krét­ním CAD ře­še­ní.

Pro­duk­ty Up­cha­in od­st­raňují hra­ni­ce tra­dič­ních tech­no­lo­gií PLM a PDM a po­má­ha­jí vý­rob­cům spra­vo­vat slo­ži­té vazby na­příč týmy tím, že se data stá­va­jí stře­dem pro­ce­su vý­vo­je vý­rob­ku.
Au­to­de­sk za­cho­vá stá­va­jí­cí ote­vře­ný pří­stup spo­leč­nos­ti Up­cha­in k datům a bude pod­po­ro­vat in­te­gra­ci nejen s ře­še­ní­mi jako je In­ven­tor, Au­to­CAD a Fusi­on 360, ale také s dal­ší­mi CAD sys­témy běžně po­u­ží­va­ný­mi ve vý­rob­ním prů­mys­lu.
Více si můžete přečíst v anglickém pdf dokumentu ZDE.

 


Mohlo by vás zajímat: