Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Partnerství Siemens DIS se Siemens Energy

Čtvrtek, 22 Duben 2021 22:35

Tags: Energetické systémy | Ge­ne­rati­on Di­vi­si­on | Siemens Energy | Simcenter | Simulace

Siemens Temp contact thermalband zoom-2117Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware (dříve Si­e­mens PLM) ozná­mi­la 22. 4. 2021 při­je­tí soft­wa­ru Sim­cen­ter jako zá­klad­ní si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie pro Ge­ne­rati­on Di­vi­si­on akciové spo­leč­nos­ti Si­e­mens Ener­gy při vý­vo­ji nové ge­ne­ra­ce svých ener­ge­tic­kých sys­té­mů. Ge­ne­rati­on Di­vi­si­on spo­leč­nos­ti Si­e­mens Ener­gy spo­lu­pra­cu­je se Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­warem dlou­ho­do­bě na ná­vr­hu a si­mu­la­ci.

Nyní, díky roz­ší­ře­né­mu vy­u­ží­vá­ní port­fo­lia Sim­cen­ter, si osvo­ji­la nové po­je­tí si­mu­la­ce, které zkra­cu­je dobu po­třeb­nou k uve­de­ní na trh a zvy­šu­je spo­leh­li­vost.
Spo­lu­prá­ce pod­po­ru­je sou­běž­nou mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní op­ti­ma­li­za­ci, za­hr­nu­jí­cí ge­o­me­t­rii za­lo­že­nou na vlast­nos­tech, pů­so­be­ní toku, kon­ju­go­va­ném pře­no­su tepla a au­to­ma­ti­zo­va­ném toku dat mezi ana­lý­za­mi. Ge­ne­rati­on Di­vi­si­on tak může řídit pře­chod od his­to­ric­kých metod a ná­stro­jů k novým me­to­dám a apli­ka­cím a po­sky­to­vat in­te­gro­va­ný tok dat na­příč ná­vr­ho­vým ře­těz­cem. Umož­něn je také hlub­ší a ak­tiv­něj­ší vztah mezi vý­vo­já­ři soft­wa­ru a kon­struk­té­ry.

Siemens TurbineBladeSimulation-2117

Pro mož­nost za­mě­ře­ní se na sou­běž­nou in­že­nýr­skou vizi, byla po­u­ži­ta ši­ro­ká škála ná­stro­jů, které za­hr­nu­jí soft­ware Sim­cen­ter 3D pro pa­ra­me­t­ric­ké ge­o­me­t­ric­ké mo­de­ly za­lo­že­né na vlast­nos­tech a ne­li­ne­ár­ní struk­tu­rál­ní ana­lý­zu včet­ně zo­hled­ně­ní te­če­ní ma­te­ri­á­lu – soft­ware HEEDS pro au­to­ma­ti­zo­va­né si­mu­lač­ní pra­cov­ní po­stu­py, soft­ware Sim­cen­ter STAR-CCM+ pro spa­lo­vá­ní a te­pel­nou ana­lý­zu, a roz­ši­ři­tel­né soft­wa­ro­vé pro­stře­dí NX s ko­nek­to­ry pro in­te­gro­va­né ná­vr­ho­vé ná­stro­je.


Mohlo by vás zajímat: