Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce ECAD-MCAD pro lepší vývoj produktů

Pondělí, 26 Duben 2021 23:20

Tags: Altium Designer | Al­ti­um | ECAD | MCAD | PCB | Vývoj produktů | Webi­náře

Webinar-Altium Designer-2118Spo­leč­nost Al­ti­um na­bí­zí každý týden bez­plat­ný až 1ho­di­no­vý webi­nář na různá té­ma­ta, se kte­rý­mi se se­tká­va­jí kon­st­ruk­té­ři a ná­vr­há­ři desek ploš­ných spojů (PCB). Práce mezi ob­last­mi elek­tro­nic­ké­ho a me­cha­nic­ké­ho de­sig­nu při­ná­ší uni­kát­ní pro­blémy. Ná­stro­je ECAD a MCAD mají různé kon­strukč­ní cíle a vy­vi­nu­ly se růz­ný­mi cesta­mi, stej­ně jako způ­sob, jakým uklá­da­jí a spra­vu­jí kon­strukč­ní a pro­jek­to­vá data.

Dneš­ní ná­vrhy ma­lých a slo­ži­tých skří­ní pro­duk­tů, které ob­sa­hu­jí více desek ploš­ných spojů ne­pra­vi­del­né­ho tvaru, vy­ža­du­jí ře­še­ní těch­to po­tí­ží. K úspěš­né­mu na­vr­ho­vá­ní ta­ko­vých pro­duk­tů musí ná­vr­há­ři kromě za­sta­ra­lé vý­mě­ny sou­bo­rů ply­nu­le pře­dá­vat změny de­sig­nu mezi do­mé­na­mi ECAD a MCAD.
Webi­nář Spo­lu­prá­ce ECAD-MCAD pro lepší vývoj pro­duk­tů se živou vý­u­kou, otáz­ka­mi a od­po­věď­mi a prak­tic­ký­mi ukáz­ka­mi je na pro­gra­mu 29. dubna 2021 v 11:00 hodin.
Zváni jsou uži­va­te­lé i ne­u­ži­va­te­lé softwaru Al­ti­um De­signe­ru.

Altium registrace

(Chcete-li se zaregistrovat k některému z webinářů, musíte kliknout na chatovacího robota, který se objeví vpravo dole na obrazovce po kliku na Register now a odpovědět na dotazy.)


Mohlo by vás zajímat: