Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley kupuje Sensemetrics a Vista Data Vision

Středa, 05 Květen 2021 01:30

Tags: Bentley Systems | Infrastruktura | IoT | sensemetrics | Vista Data Vision

Vista Data Vision HQ print-2119Společnost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 29. dubna 2021 akvi­zi­ci spo­leč­nos­tí sen­se­me­t­rics (uza­vře­na do­ho­da) a Vista Data Vi­si­on (do­kon­če­na), před­ních po­sky­to­va­te­lů soft­wa­ru pro apli­ka­ce in­ter­ne­tu věcí (IoT), které se v in­frastruk­tu­ře hojně po­u­ží­va­jí. Sen­se­me­t­rics a Vista Data Vi­si­on roz­ší­ří pů­sob­nost plat­for­my Bent­ley iTwin o další IoT funk­ce pro di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta in­frastruk­tu­ry a za­čle­ně­ní da­to­vých sen­zo­rů v re­ál­ném čase.

Na zá­kla­dě vý­sled­né stan­dar­di­za­ce „in­frastruk­tu­ry IoT“ bude celý IoT eko­sys­tém ko­neč­ně bez­pro­blé­mo­vě pří­stup­ný pro in­te­gra­ci IT/OT/ET pro­střed­nic­tvím di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry, pro zvý­še­ní vý­ko­nu ma­jet­ku a pro zmír­ně­ní en­vi­ron­men­tál­ních rizik.

sensemetrics Products-2119

Pro­duk­ty sen­se­me­t­rics a Vista Data Vi­si­on se po­u­ží­va­jí pro ge­o­lo­gic­ké, ge­o­tech­nic­ké, struk­tu­rál­ní a en­vi­ron­men­tál­ní mo­ni­to­ro­vá­ní, včet­ně těž­kých ci­vil­ních sta­veb, dolů, tu­ne­lů, pře­hrad a vodní zdro­jů. Sen­se­me­t­rics a Vista Data Vi­si­on pod­po­ru­jí roz­hra­ní se stov­ka­mi růz­ných sen­zo­ro­vých za­ří­ze­ní a sou­vi­se­jí­cích da­to­vých typů, včet­ně ro­bo­tic­kých ta­chy­me­t­ric­kých sta­nic, in­kli­no­me­t­rů, pie­zo­me­t­rů, ten­zo­me­t­rů, mě­ři­čů trh­lin, mě­ři­čů ná­klo­nu, ex­ten­zo­me­t­rů, ane­mo­me­t­rů a pro data vib­ra­cí, tla­ko­vé buňky, tep­lo­tu, slu­neč­ní zá­ře­ní, sráž­ky, kva­li­tu vody a kva­li­tu ovzdu­ší.


Mohlo by vás zajímat: